Investeringsplanning

Inleiding

In de gemeentebrede investeringsmiddelen zijn er nog niet bestede, maar wel geoormerkte middelen. Dit betreft de middelen voor de onderwerpen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Geluidswal Bathmen

625

575

0

0

Parallelle fietsstructuur A1

0

28

28

28

Vaart in de haven

0

62

62

62

Burgerweeshuis

350

350

200

0

Fietsenstalling HEMA

38

38

38

38

Binnenstadagenda

0

39

39

39

Economie

280

300

300

300

Toelichting:

Economie

Het structureel vrijgemaakte budget van €300.000 voor economie (€400.000 in 2019) is ter beschikking van de gemeente. Van het bedrag in 2019 is voor nieuw beleid (Stadshof en Centrum Gezondheidsdienst dieren) al €120.000 eenmalig ingevuld. Het college zal na samenspraak met het economisch veld voorstellen doen aan de raad voor de besteding van het restant budget. De inzet van deze middelen zal in lijn liggen met het nog op te stellen economische uitvoeringsprogramma. Gezamenlijke inzet hierbij tussen de gemeente en de economische partners is randvoorwaarde. Gedacht wordt aan zaken die te maken hebben met de positionering van Deventer, de koppeling onderwijs-bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, ondersteuning van collectieve projecten vanuit het bedrijfsleven, havenontwikkeling- en profilering, etc.

Voorportaal investeringen

Vanuit de voorgaande jaren beschikken we nog over een lijst voorportaal investeringen. Veel ambities, projecten en wensen zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een aantal resterende majeure projecten en opgaven blijven staan. De volgende majeure investeringen voorzien wij nog, maar zullen nu nog niet verder worden voorbereid:

  • Infrastructuur rondom Poort van Deventer
  • Haveneiland en ondernemerskavels
  • Capaciteitsvergroting kruisingen Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf)
  • Rijbaanverdubbeling Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf)
  • Parkeeropgave binnenstad (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk)
  • 3e brug (bereikbaarheidsconclaaf)
  • Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050)
  • Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex

Infrastructuur rondom Poort van Deventer

Om het gebied rondom McDonalds en Postillion (Bergweide 5.2) te ontwikkelen zijn infrastructurele maatregelen nodig. Indien op termijn de publiek private ontwikkeling van de Poort van Deventer (waaronder het Open Innovation Centre op het Akzoterrein) succesvol gaat verlopen is deze oplossing niet meer afdoende. Kosten voor een nieuwe lusstructuur met nieuwe aansluitingen worden globaal geraamd op €2 miljoen (exclusief de benodigde aankoop van gronden, reeds in achterliggende grondexploitaties opgenomen investeringen en overige flankerende maatregelen). De totale kosten zijn op dit moment nog niet exact te ramen. Daarmee is onze inzet een co-financiering in de totale publiek-private investering die binnen de ontwikkeling van de Poort van Deventer de komende jaren nader zal worden uitgewerkt.

Haveneiland en ondernemerskavels

In het document “Havenkwartier in de stadsassenzone” zijn in 2013 ten behoeve van de Ontwikkelagenda Overijssel – Stedendriehoek – Deventer de kansen rond het Havenkwartier in beeld gebracht. Project 1 (Hanzeweg) en 2 (Boerlaan) zijn nu in uitvoering. Project 3 (Haveneiland/ ondernemerskavels) is de laatste in de rij en kan niet zonder externe funding gerealiseerd worden. Bij de herijking Groot Bergweide is voorgesteld het haveneiland te ontwikkelen in co creatie met ondernemers. Naast het faciliteren in juridisch planologische zin, werken wij achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg en leggen wij een kade aan voor de groeiende beroeps- en pleziervaart. Het benodigde bedrag is €2,4 miljoen.

Bereikbaarheidsconclaaf

Als uitwerking van het ambitiedocument „Deventer: een bericht aan de Stad‟ (2010) is een bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waardoor maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn geformuleerd. Gefaseerd zijn en worden deze maatregelen ter hand genomen.
De maatregel die de komende periode concreet moet gaan worden, maar nog niet is gedekt is de aanpassing rondom de van Oldenielstraat. De kruisingen met de Hoge Hondstraat en Brinkgreverweg zullen moeten worden vergroot. Uit een verkeerstechnische studie is gebleken dat het ook vanuit de verkeerscapaciteit noodzakelijk is de rijbaan tussen de kruisingen te verdubbelen. Dit heeft ingrijpende sociale en stedenbouwkundige consequenties.
Op de (zeer) lange termijn worden nog aanvullende investeringen voorzien, zoals de aanleg van een 3e brug.

Parkeeropgave binnenstad (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk)

De eindoplossing voor het parkeren in de binnenstad was voorzien in een bebouwde voorziening in het sluiskwartier. Door de nieuwe ontwikkelfasering van het Sluiskwartier is de eindoplossing niet meer in beeld. Om toch in voldoende parkeren te voorzien was het noodzakelijk dat de Brinkgarage permanent bleef staan en dat het parkeren op de Melksterweide bij de Worp planologisch mogelijk zou worden. Dit is gelukt. Op 2 januari 2019 zal het Grote Kerkhof autovrij worden gemaakt. Op zich is er voldoende alternatieve parkeerruimte in de binnenstad. Mochten er toch parkeerknelpunten zich gaan voordoen, is het bestuursakkoord opgenomen dat er zal worden gezocht naar mogelijkheden om het parkeren uit te breiden. De (grote) investering die gepaard gaat met een dergelijke voorziening in een bebouwde historische omgeving, kan niet gefinancierd worden vanuit de parkeerexploitatie (besluitvorming MPP).

Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050)

Nieuwe landelijke waterveiligheidsnormering zullen op lange termijn > 2050 gevolg hebben voor de wijze waarop we ter plaatse van de binnenstad de waterveiligheid kunnen garanderen. Tegelijkertijd zijn er de nodige ontwikkelingen die spelen ter plaatse van de binnenstad die van invloed kunnen zijn op lokale waterstanden en waterkeringen. Te denken bijvoorbeeld aan ontwikkelingen met betrekking tot de binnenvaart. Ook hebben we aandacht voor klimaatadaptatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op lange termijn zullen er investeringen in waterveiligheid nodig zijn.

Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex

Als gevolg van de ontwikkeling van de Haven wordt duidelijker dat de functionele capaciteit van de sluis in Deventer beperkt is. De maximale schepen op de IJssel (CEMT klasse Va) zijn groter dan de afmetingen van de sluiskolk. Daarnaast komt op termijn (circa 10 tot 20 jaar) het einde van de levensduur van het sluiscomplex in zicht. Gezien de ambities rond de haven, de ontwikkeling van de logistiek, de problematiek rondom waterveiligheid en klimaatopgaven en de duurzaamheidsopgave zal het vraagstuk rondom het vergroten / vervangen van het sluiscomplex moeten worden opgepakt. De omvang van de benodigde middelen zijn zo groot, dat we gemeentelijk tijdig moeten gaan reserveren. Daarnaast kunnen we deze investering nooit alleen rechtvaardigen. Er zijn in Nederland zeer weinig gemeenten die een volwaardig sluiscomplex in een primaire waterkering moeten onderhouden (en vervangen). Het rijk, provincie, regio en het bedrijfsleven zullen ook nodig zijn.