Bijlagen

 • 1 Resultaatbestemming
 • 2 Overzicht reserves en voorzieningen
 • 3 Overzicht van baten en lasten per programma
 • 4 Onderbouwingen en uitgangspunten
 • 5 Algemene uitkering
 • 6 Overzicht Incidentele baten en lasten
 • 7 Staat van subsidies
 • 8 Autonome ontwikkelingen 2e kwartaalrapportage 2018
 • 9 Taakveldenmatrix
 • 10 Afkortingen en begripsverklaringen
 • 11 Programmabegroting 2019 MJB 2020 - 2022
 • 12 TaakveldenBegroting2019 MJB 2020-2022
 • 13 0verzicht amendementen en moties Begroting2019 inclusief besluitvorming