Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

8.157

11.935

16.135

19.426

23.324

Baten

219.112

228.888

234.713

239.475

244.792

Saldo exclusief reserves

210.955

216.953

218.579

220.049

221.467

Storting in reserves

22.879

4.205

4.620

4.702

4.973

Putting uit reserves

22.758

5.921

3.550

2.077

1.321

Saldo reserves

-121

1.716

-1.069

-2.625

-3.652

Saldo inclusief reserves

210.834

218.669

217.510

217.424

217.815

Voor een nadere toelichting zie Dekking programmaplan.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2019

2020

2021

2022

0.5

Treasury

2.333

2.231

2.179

2.443

0.61

OZB woningen

13.067

13.153

13.775

14.750

0.62

OZB niet-woningen

11.898

12.637

13.017

13.017

0.64

Belastingen overig

171

171

171

171

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

197.789

203.001

206.943

211.294

0.8

Overige baten en lasten

-8.194

-12.502

-15.924

-20.097

2.2

Parkeren

-12

-12

-12

-12

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-24

-24

-24

-24

6.3

Inkomensregelingen

-9

-9

-9

-9

7.2

Riolering

-6

-6

-6

-6

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-36

-36

-36

-36

8.3

Wonen en bouwen

-24

-24

-24

-24

Saldo Programma

216.953

218.579

220.049

221.467

Verbonden Partijen

Circulus Berkel BV
Enexis Holding NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vitens NV
Wadinko NV
Stichting administratiekantoor Dataland
Coöperatie Dimpact ua
Vordering op Enexis BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV