Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Wij maken daarbij situationeel gebruik van het grondinstrumentarium. Dat wil zeggen dat we per opgave bezien óf en op welke wijze de gemeente een actieve rol oppakt. Dat kan ondermeer via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.

Actuele beleidscontext

De herstructurering in de Rivierenwijk wordt voortgezet. In deze wijken maken we het mogelijk dat burgers eigen ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Herstructurering transformeert naar wijkontwikkeling. De gemeentelijke rol richt zich steeds minder op fysieke ingrepen, maar meer op het versterken van de positie van bewoners. Voor Keizerslanden zal 2018 het laatste jaar zijn waarin de gemeente een speciale inzet pleegt. De herstructureringsopgave Voorstad Oost is in 2017 afgerond.

De gemeente beschikt over een grondinstrumentarium, dat wij in 2018 gaan doorontwikkelen. We zijn een breed faciliterende organisatie die ruimtelijke opgaven aan de markt over laat (uitnodigingsplanologie). Via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden blijven we waakzaam op de maatschappelijk opgave. Wanneer de markt deze opgaven niet of onvoldoende invult, pakken we een actieve rol.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • We ronden de bestaande herstructureringsopgaven af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

 • Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk

 • Naast de drie wijken gaan we werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken

 • Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitaties voor woon- en werklocaties en zetten de grondposities in om de gemeentelijke ambities aangaande leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en participatie gerealiseerd te krijgen.

 • Het doorwerken aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Park Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.

 • Het herzien van de grondexploitaties van Steenbrugge en Bedrijventerrein A1.

 • Het in ontwikkeling (laten) brengen van de strategische gronden (Shita-locatie, van Heetenstraat en Oranjekwartier).

 • Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, “erfdelen”, eigen bouw en aardehuizen.

 • Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies. Desgewenst nemen we nieuwe (strategische) posities in.  

 • Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • de verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.

  • de uitgifte  van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • de uitgifte  van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Daarbij hebben wij bovenal  oog voor de positie van de inwoners van Deventer en stimuleren wij hen om een bijdrage te leveren.

 • Het doorontwikkelen van het  instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

  - het Platform Wonen Deventer;

  - de gemeentelijke taskforce wonen;

  - de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;

  - de Stadsgenerator

  - de website deventerverkoopt.nl .

 • Wij houden oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons (beleids)instrumentarium daar op aan teneinde adequaat de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie.

 • Het aanpassen van de Nota Grondbeleid

 • We ronden de bestaande herstructureringsopgaven af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

 • Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitaties voor woon- en werklocaties en zetten de grondposities in om de gemeentelijke ambities aangaande leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en participatie gerealiseerd te krijgen.

 • Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies. Desgewenst nemen we nieuwe (strategische) posities in.  

 • Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Daarbij hebben wij bovenal  oog voor de positie van de inwoners van Deventer en stimuleren wij hen om een bijdrage te leveren.

 • Wij houden oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons (beleids)instrumentarium daar op aan teneinde adequaat de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie.

 • Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk

 • Naast de drie wijken gaan we werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken

 • Het doorwerken aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Park Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.

 • Het herzien van de grondexploitaties van Steenbrugge en Bedrijventerrein A1.

 • Het in ontwikkeling (laten) brengen van de strategische gronden (Shita-locatie, van Heetenstraat en Oranjekwartier).

 • Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, “erfdelen”, eigen bouw en aardehuizen.

 • Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • de verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.

  • de uitgifte  van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • de uitgifte  van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • Het doorontwikkelen van het  instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

  - het Platform Wonen Deventer;

  - de gemeentelijke taskforce wonen;

  - de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;

  - de Stadsgenerator

  - de website deventerverkoopt.nl .

 • Het aanpassen van de Nota Grondbeleid

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

22.573

14.442

16.538

12.203

8.818

Baten

24.593

15.311

17.709

13.432

10.056

Saldo exclusief reserves

2.020

869

1.171

1.229

1.238

Storting in reserves

4.735

109

149

145

148

Putting uit reserves

3.801

342

88

2

Saldo reserves

-933

233

-60

-143

-148

Saldo inclusief reserves

1.087

1.102

1.111

1.086

1.089

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves in 2019 is als volgt te verklaren:

Grondexploitaties

De bij de jaarrekening 2017 geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begroting 2019. Door het afronden van grondexploitaties nemen zowel de lasten als de baten meerjarig geleidelijk af. De jaarsaldi van baten en lasten van de grondexploitaties worden verrekend met de balans, waardoor het saldo inclusief reserve op nul sluit.

Beheer overige gebouwen en gronden

Voor het beheer van onroerend goed buiten exploitatie (panden en gronden) zijn de lasten en baten meegenomen. In 2018 zijn diverse panden verkocht, waardoor er meer is gestort in de reserve. Door toekomstige verkopen verwachten wij het exploitatieresultaat structureel te verbeteren.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Herstructurering en vastgoed

2019

2020

2021

2022

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.268

1.316

1.319

1.328

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-317

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

302

8.3

Wonen en bouwen

-384

-145

-90

-90

Saldo Programma

869

1.171

1.229

1.238

Investeringen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. investeringen

3.894

3.000

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-3.894

-3.000