Strategische doelen

Strategische doelen

Het coalitieakkoord kunnen we vertalen in 6 strategische doelen, te weten:

1 Deventer werkt: een sterke economie met groeiend arbeidsperspectief

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

2 Duurzaam Deventer: samen op weg naar schone, niet-fossiele energie

Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.

3 Oog voor elkaar: een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen

Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.

4 Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur

Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.

5 Samenwerken en samen leven: meer verbinding en veiligheid

Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.

6 Financieel gezond: een structureel sluitende begroting

Wij staan voor de belangrijke taken die we willen uitvoeren. Dat vraagt om een solide financieel beleid, waarmee risico’s kunnen worden opgevangen. Onze uitgaven worden aangepast aan de inkomsten van het Rijk. Wij willen geen andere lastenverzwaringen dan de trendmatige verhogingen.