Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt.

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

De gemeente heeft vele taken, de rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen.

Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies en regie op vragen en processen als levering niet direct mogelijk is. We werken aan deregulering. Wij kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten. Zo komen we tot passende regels. De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren.

Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen.

Actuele beleidscontext

Vanaf maart 2019 neemt het balie- en telefonische bezoek af, als gevolg van de 10 jaar geldigheid van het paspoort. Het team Klantcontacten past zich aan deze nieuwe situatie aan. Het hoge niveau van dienstverlening handhaven we zoveel mogelijk. De digitale dienstverlening wordt steeds persoonlijker. We voeren een proef uit met de regie op eigen gegevens.

In 2019 staan er twee verkiezingen gepland. In maart zijn de verkiezingen voor de waterschappen, gecombineerd met provinciale staten. In mei gaan we naar de stembus voor het Europees parlement. Bij beide verkiezingen doen we mee met de pilot van het ministerie van BZK over Centraal stemmen tellen, na de succesvolle proef bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college wil nieuwe vormen van participatie door inwoners en organisaties mogelijk maken. Daarom ontwikkelen we in 2019 een strategie waarin we bepalen hoe we initiatieven los krijgen in de wijk (het externe spoor) en hoe we daar als gemeente mee omgaan (het interne spoor).

In 2018 hebben we succesvol meegedaan met het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Mensen die ten onrechte ingeschreven stonden in Deventer, zoals buitenlandse studenten, zijn uitgeschreven. Dit heeft een impuls gegeven aan de kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP). Sinds medio 2018 groeit de bevolking weer.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Inwoners tevreden: cijfer minimaal 8.0: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De klant kiest zijn eigen contactkanaal: omnichannel. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad.

 • Het aantal digitaal afgenomen producten neemt toe tot een totaal van 17.500

 • We verminderen en verbeteren regels op het gebied van vergunningen en minimaregelingen

 • We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

 • We treden op als één overheid, één gemeente: We werken samen; we zijn allemaal ‘van de gemeente’ en realiseren ons dat we samen verantwoordelijk zijn voor het imago van de gemeente. We gaan ervan uit dat mensen zelf regie op hun leven willen voeren. Daar waar dat niet kan of lukt biedt de gemeente ondersteuning. We proberen klachten tot een minimum te beperken. Mochten er toch klachten binnenkomen, dan lossen we deze zo snel mogelijk op.

 • We werken volgens een gezamenlijke, integrale aanpak in het sociale en fysieke domein, waarmee inwoner en ondernemer altijd aan het goede adres zijn (no-wrong-door principe)

 • Bij klachten hanteren we de aanpak van “Prettig contact met de overheid”

 • We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een  intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.

 • We ontwikkelen een strategie: hoe krijgen we initiatieven los in de wijken (extern) en hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven (intern)?

 • We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis en door het invoeren van online kaart meldingen.

 • Inwoners tevreden: cijfer minimaal 8.0: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De klant kiest zijn eigen contactkanaal: omnichannel. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad.

 • We treden op als één overheid, één gemeente: We werken samen; we zijn allemaal ‘van de gemeente’ en realiseren ons dat we samen verantwoordelijk zijn voor het imago van de gemeente. We gaan ervan uit dat mensen zelf regie op hun leven willen voeren. Daar waar dat niet kan of lukt biedt de gemeente ondersteuning. We proberen klachten tot een minimum te beperken. Mochten er toch klachten binnenkomen, dan lossen we deze zo snel mogelijk op.

 • We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een  intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.

 • Het aantal digitaal afgenomen producten neemt toe tot een totaal van 17.500

 • We verminderen en verbeteren regels op het gebied van vergunningen en minimaregelingen

 • We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

 • We werken volgens een gezamenlijke, integrale aanpak in het sociale en fysieke domein, waarmee inwoner en ondernemer altijd aan het goede adres zijn (no-wrong-door principe)

 • Bij klachten hanteren we de aanpak van “Prettig contact met de overheid”

 • We ontwikkelen een strategie: hoe krijgen we initiatieven los in de wijken (extern) en hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven (intern)?

 • We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis en door het invoeren van online kaart meldingen.

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

7.736

7.304

6.892

7.032

6.938

Baten

2.000

1.351

1.206

1.293

1.037

Saldo exclusief reserves

-5.736

-5.952

-5.686

-5.739

-5.901

Storting in reserves

Putting uit reserves

150

70

20

Saldo reserves

150

70

20

Saldo inclusief reserves

-5.586

-5.882

-5.666

-5.739

-5.901

Toelichting

De daling van lasten en baten (excl. reserves) van €216.000 in 2019 ten opzichte van 2018 is als volgt te verklaren:

 • De daling van de inkomsten is vanaf 2019 zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal reisdocumenten vanaf 2019 (de geldigheidsduur is van 5 naar 10 jaar gegaan). Deze dip duurt tot 2023. Het gaat hier om een daling van €649.000 in 2019.

Naast deze daling van de inkomsten is er per saldo een daling te zien van lasten in 2019 ten opzichte van 2018 van €432.000. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Lagere Rijksleges in verband met de daling van de reisdocumenten (-€349.000)
 • Hogere kosten in verband  met verkiezingen (2019 Provinciale verkiezingen, Europese verkiezingen) €130.000).
 • Stijging van de loon- en prijscompensatie (€165.000)
 • De regiemanagers zijn ondergebracht in diverse andere programma's (-€580.000)
 • Wegvallen tijdelijke budgetten raad in 2019 (-€140.000)
 • Verhoging  loonkosten raad en B&W in verband met 100.000+ gemeente (+€128.000)
 • Bijdrage Strategische board (+€175.000)
 • Bijdrage Jongerenraad (+€30.000)
 • Uitbreiding Griffie (+€48.000)
 • Overige kleinere posten (-€39.000)

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Burger en bestuur

2019

2020

2021

2022

0.1

Bestuur

-4.646

-4.603

-4.602

-4.649

0.2

Burgerzaken

-1.181

-957

-1.012

-1.127

0.61

OZB woningen

-21

-21

-21

-21

0.62

OZB niet-woningen

-6

-6

-6

-6

0.64

Belastingen overig

-5

-5

-5

-5

3.1

Economische ontwikkeling

-12

-12

-12

-12

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-28

-28

-28

-28

6.5

Arbeidsparticipatie

-13

-13

-13

-13

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-25

-25

-25

-25

8.3

Wonen en bouwen

-15

-15

-15

-15

Saldo Programma

-5.952

-5.686

-5.739

-5.901

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

285

285

285

285

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

347

348

349

350

Saldo

61

63

64

65

Toelichting
Uitgaven en inkomsten hebben betrekking op de voorziening wethouders pensioenen.

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriekhoek