Meedoen

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:

 • Preventie
 • Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk)
 • Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit)
 • Monitoring
Actuele beleidscontext

Met onze toegangen in de wijk verlenen we integraal, snel en adequaat zorg en ondersteuning aan bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie van bewoners, maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van bewoners en hun omgeving, benutten we bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen danwel zetten we maatwerk in. We richten de transformatieopgave, zoals ook geformuleerd in het actieplan sociaal domein, op:

 1. Preventie
  Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren.  Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende- of  algemene  voorziening niet voldoet. Preventie wordt vanuit een gemeente brede opgave opgepakt.
 2. Toegang
  We gaan de toegang (zorg, jeugd en werk) beter en slimmer inrichten. Van belang is dat we voor de inwoner één toegang creëren. Hierbij gaan we niet uit van één organisatievorm, maar een wijze van samenwerken waardoor er voor de inwoner sprake is van één toegang. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.
 3. Maatwerk
  In 2019 starten de nieuwe (inkoop)afspraken voor zorg en ondersteuning. Gelijktijdig moeten we alweer nadenken over het ondersteuningsaanbod WMO vanaf 2020. Onverkort blijven we ons inzetten om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+.

Wij zetten in op het Meedoen in de samenleving. Dit doen we door in te zetten op preventie, toegang en maatwerk. Maar er is meer nodig. Zo blijven we inzetten op het tegengaan van discriminatie en het verder uitbouwen van Deventer als Regenbooggemeente.

Tevens worden aan aantal beleidskaders geactualiseerd. Het huidige beleidskader Meedoen is inmiddels op diverse onderdelen voorzien van een nieuw kader (vrijwilligers, mantelzorg, sport, gezondheid). Het komende jaar zetten we in op een actualisatie van het sportbeleid met daarbij speciale aandacht voor een stevige infrastructuur en vertaling van het Nationaal sportakkoord naar een lokaal sportakkoord. Ook zetten we in op versterking van onze samenwerking in het de preventie coalitie. Het gezondheidsbeleid is een voorbeeld waaraan we coproducerend met onze partners invulling geven.

Daarbij is het ook wenselijk om tot actualisering van onder andere de Wmo kaders te komen. Hieraan geven we invulling door tot een actualisatie van het verbindend kader sociaal domein te komen. Vanuit de wens tot participatie en actief burgerschap wordt ook vanuit het programma Meedoen ingezet op het ondersteunen van de doorontwikkeling van het WijDeventer proces.

Centrumgemeente Deventer

Deventer voert mede namens de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen taken uit voor de regio. Dit betreft de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen. We organiseren de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en financiën. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de uitvoering en realisatie van de transformatieopgaven zoals vastgelegd in de vastgestelde regiovisie 2017-2022 en het regionaal actieplan 2017-2022. Centrale ambities zijn het bieden van een vangnet van regiovoorzieningen voor kwetsbare inwoners en het maximaal stimuleren en mogelijk maken dat zij zelfstandig kunnen wonen en participeren in de samenleving. De vierde programma doelstelling is die van de centrumgemeente.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.

 • Het sociaal team draagt zorg voor een goede bereikbaarheid (1 nieuw telefoonnummer, bemensing door ST, terugbellen binnen 1 werkdag, servicenormen vergelijkbaar met gemeente Deventer).

 • Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt. Dit leidt in 2019 er toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe 1 gezin,1 plan, 1 regisseur.

 • Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.

 • Voor iedereen die maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen nodig heeft regelen we de juiste ondersteuning (zo zelfstandig als mogelijk). Hiervoor maken we een lokaal actieplan

 • Voor minimaal 78% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

 • Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief)

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%

 • Voor 5% van de aanvragen voor Jeugdzorg via de toegang wordt een voorliggende voorziening ingezet zodat een passend ondersteuningsaanbod wordt aangeboden.

 • Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.

 • Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

 • Het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders vanuit het principe van de tien beschermende factoren.

 • Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200

 • We organiseren als centrumgemeente een sluitend vangnet van regionale zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

 • Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.

 • We ontwikkelen de zorgzwaartepakketten voor beschermd wonen door naar een model met flexibele ondersteuningsarrangementen

 • We vertalen de uitstroomaantallen uit regiovoorzieningen naar huisvestingsopgaven voor gemeenten

 • We verbeteren de activering en acceptatie van kwetsbare inwoners in de samenleving

 • Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

 • De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur

 • Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.

 • Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.

 • We organiseren als centrumgemeente een sluitend vangnet van regionale zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.

 • Het sociaal team draagt zorg voor een goede bereikbaarheid (1 nieuw telefoonnummer, bemensing door ST, terugbellen binnen 1 werkdag, servicenormen vergelijkbaar met gemeente Deventer).

 • Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt. Dit leidt in 2019 er toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe 1 gezin,1 plan, 1 regisseur.

 • Voor iedereen die maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen nodig heeft regelen we de juiste ondersteuning (zo zelfstandig als mogelijk). Hiervoor maken we een lokaal actieplan

 • Voor minimaal 78% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

 • Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief)

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%

 • Voor 5% van de aanvragen voor Jeugdzorg via de toegang wordt een voorliggende voorziening ingezet zodat een passend ondersteuningsaanbod wordt aangeboden.

 • Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

 • Het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders vanuit het principe van de tien beschermende factoren.

 • Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200

 • Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.

 • We ontwikkelen de zorgzwaartepakketten voor beschermd wonen door naar een model met flexibele ondersteuningsarrangementen

 • We vertalen de uitstroomaantallen uit regiovoorzieningen naar huisvestingsopgaven voor gemeenten

 • We verbeteren de activering en acceptatie van kwetsbare inwoners in de samenleving

 • Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

45,50

%

RIVM

31

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

72

Aantal per 1.000 inwoners

GMSD

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

79.202

79.741

79.710

80.182

80.333

Baten

5.881

4.260

4.232

4.206

4.180

Saldo exclusief reserves

-73.321

-75.482

-75.478

-75.976

-76.153

Storting in reserves

1.222

455

459

468

472

Putting uit reserves

4.272

1.447

653

337

331

Saldo reserves

3.050

993

194

-130

-141

Saldo inclusief reserves

-70.271

-74.489

-75.284

-76.106

-76.295

Toelichting

De stijging van het saldo tussen 2018 en 2019 inclusief reserves is als volgt te verklaren:

Samenkracht

 • De stijging van dit budget is voor €180.000 het gevolg van loon- en prijscompensatie.
 • Verder is bij de 3e kwartaalrapportage €239.000 van wijkaanpak overgeheveld naar 2019 voor extra capaciteit sociaal team. Met deze extra impuls kan het opbouwwerk in de sociale teams vrijgesteld worden van zorgvragen en kan de opbouwwerkexpertise weer ingezet worden voor samenlevingsopbouw en bewonersinitiatieven.

Wijkteams

 • In 2019 is het budget €160.000 hoger, doordat in het budget 2018 eenmalig subsidie is terugontvangen voor de toegang van Jeugd.
 • Voor inhuur management sociaal team is €75.000 in 2019 en 2020 als nieuw beleid opgenomen.

Geëscaleerde zorg 18+

 • De stijging van de lasten geëscaleerde zorg 18+ met €425.000 betreft een toename van de integratie uitkering beschermd wonen vanaf 2019.
 • Daarnaast is vanuit de meicirculaire 2018 het budget met verhoogd met €508.000 voor loon- en prijsontwikkeling.

Maatwerkdienstverlening 18+

 • Vanaf 2019 voert het Rijk het abonnementstarief in. Dit betekent voor de gemeente lagere inkomsten uit eigen bijdragen. Het rijk heeft ter compensatie het budget verhoogd met €935.000;
 • Met het actieplan Sociaal Domein is de transformatieopgave in 2019 met €300.000 verlaagd;
 • De budgetten voor begeleiding en hulp bij het huishouden zijn met €627.000 verhoogd voor loon- en prijsstijgingen;
 • Voor volumestijging bij begeleiding en hulp bij het huishouden heeft het rijk de budgetten vanaf 2019 verhoogd met €485.000.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Meedoen

2019

2020

2021

2022

0.2

Burgerzaken

0.5

Treasury

561

538

516

494

5.1

Sportbeleid en activering

-4.942

-4.938

-4.935

-4.932

5.2

Sportaccommodaties

-2.241

-2.226

-2.188

-2.162

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-11.177

-10.419

-10.218

-10.213

6.2

Wijkteams

-6.237

-6.237

-6.162

-6.114

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-2.331

-2.331

-2.331

-2.210

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-21.227

-21.824

-22.631

-23.060

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-24.045

-24.197

-24.193

-24.196

7.1

Volksgezondheid

-3.844

-3.844

-3.835

-3.760

Saldo Programma

-75.482

-75.478

-75.976

-76.153

Investeringen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. investeringen

200

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-200

Verbonden Partijen

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer
GR Vervoerscentrale Stedendriehoek
GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland