Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2019 met de plannen van dit gemeentebestuur voor de komende jaren. In de eerste begroting van deze raadsperiode ligt de focus op een economisch en duurzaam Deventer, met oog voor de toekomst.

In de begroting die wij u vandaag aanbieden, zijn economie en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De keuzes die het college maakt sluiten aan bij de uitvoering van beleid of bij moties van de gemeenteraad. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de investeringen in het Skatepark bij sportpark Rielerenk, en het geld dat we beschikbaar stellen voor het beheer van de IJsseloevers.

Samenwerken blijft onverminderd belangrijk. Met ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit geldt ook voor samenwerkingen met andere gemeenten. We werken nauw samen, bijvoorbeeld met Provincies, gemeente Apeldoorn en Zwolle, maar ook binnen de CleanTech Regio, de Stedendriehoek en de arbeidsmarktregio. Dit biedt ons de kans om majeure opgaven samen aan te pakken, en zo meer te bereiken.

Tot slot mag onze financiële positie niet onvermeld blijven. We hebben een meerjarenbegroting die structureel sluitend is. De financiën zijn op orde en er ligt een solide financiële basis. We kiezen er in deze begroting bewust voor om te investeren, met oog voor onze partners en met oog voor de belangen van de stad. Dit betekent dat we ook aanspraak maken op onze reserves, om Deventer verder te helpen. We bieden u deze begroting aan met veel vertrouwen in een bloeiende toekomst van Deventer.

Aanvulling:
De raad heeft op 7 november 2018 de begroting 2019 goedgekeurd en tevens een aantal amendementen en moties ingediend en in stemming gebracht. Deze brengen mogelijk ook financiële consequenties met zich mee.

Daar waar dit aan de orde is zijn deze, evenals de 1e Nota van Wijziging, financieel verwerkt in deze webpublicatie van de begroting 2019.