Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat, voetbalvandalisme en gewelddadig extremisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.

Actuele beleidscontext

Samen werken aan Veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid in Deventer
In de afgelopen jaren is er in Deventer een belangrijk fundament neergezet om de veiligheid in Deventer naar een hoger niveau te brengen. Er worden goede resultaten behaald op het terrein van horeca (en terugdringen uitgaansgeweld), overlast en criminaliteit, crisisbeheersing en brandweerzorg, et cetera. Belangrijk is dat in Deventer het beleidsmatige fundament op een stevige wijze is gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk en daarmee vanuit korte lijnen snel gereageerd kan worden op problematiek.

Het komende jaar willen wij het ‘veiligheidsfundament’ in Deventer verder versterken door de maatregelen zoals opgenomen in de beleidsvisie veiligheid 2015-2018 en de voortgangsrapportage veiligheid 2018 uit te voeren. Vanuit het programma Veiligheid is het van belang dat de middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en van daaruit gaan we extra aan de slag met een aantal ontwikkelthema´s (ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale veiligheid/cybercriminaliteit) ter versterking van het fundament in Deventer. Vanzelfsprekend doen we dit in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente, op lokaal en regionaal niveau.

Belangrijke onderdelen die vanuit de vier ontwikkelthema’s worden uitgewerkt, zijn:

 • Opstellen van een nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2022;
 • Voorstel implementatie Wet verplichte GGZ (Wvggz) (in co-productie met programma Meedoen);
 • Intensiveren aanpak ondermijnende criminaliteit via het programma Ondermijning;
 • Nieuwe meerjarenvisie Huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Opstellen van een nieuwe drugsnota
 • Nieuwe huisvestingsverordening (kamergewijze verhuur);

De focus zal blijven om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer en daar ook vanuit een programmatische insteek sturing aan te geven. Daarin moet het helder worden wat de diverse inspanningen ook daadwerkelijk voor effect gaan sorteren op de veiligheid in de stad Deventer.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Verminderen van brandrisico

 • Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken

 • Minder onveiligheidsgevoelens

 • We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting)

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen

 • Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk.

  Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%  

 • Minder Criminaliteit

 • We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie  Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2019

  de focus leggen op de volgende speerpunten:

  - Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;

  - implementatie maatregelen uit herijkte drugsnota

 • Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

 • Minder overlast

 • Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd  en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

 • Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (voetbal; rode groep, jeugdgroepen, veelplegers,  extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief  een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis

 • Verminderen van brandrisico

 • Minder onveiligheidsgevoelens

 • Minder Criminaliteit

 • Minder overlast

 • Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken

 • We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting)

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen

 • Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk.

  Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%  

 • We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie  Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2019

  de focus leggen op de volgende speerpunten:

  - Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;

  - implementatie maatregelen uit herijkte drugsnota

 • Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

 • Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd  en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

 • Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (voetbal; rode groep, jeugdgroepen, veelplegers,  extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief  een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

124

Aantal per 10.000 inwoners

Bureau Halt

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

0,60

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

3,30

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

5,50

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

5,50

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

4,90

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

9.915

10.044

10.039

10.110

10.300

Baten

554

626

628

628

628

Saldo exclusief reserves

-9.362

-9.418

-9.411

-9.481

-9.672

Storting in reserves

12

6

6

6

6

Putting uit reserves

404

28

3

3

2

Saldo reserves

392

22

-3

-4

-4

Saldo inclusief reserves

-8.969

-9.396

-9.415

-9.485

-9.676

De mutatie van het saldo inclusief reserves in 2019 is als volgt te verklaren:

Openbare orde en veiligheid

Als gevolg van nieuw beleid: aanpak ondermijning (€130.000) en de pilot handhaving/ toezicht (€75.000) zijn de lasten met ingang van 2019 hoger.

Crisisbeheersing en Brandweer

In 2018 zijn de lasten hoger geweest (€150.000) vanwege een incidentele fiscale naheffing over voorgaande jaren.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Openbare orde en veiligheid

2019

2020

2021

2022

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-6.989

-7.080

-7.150

-7.341

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.429

-2.331

-2.331

-2.331

Saldo Programma

-9.418

-9.411

-9.481

-9.672

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland