Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:

 • Preventie
 • Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk)
 • Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit)
 • Monitoring
Actuele beleidscontext

We bieden een (tijdelijk) vangnet aan burgers die het echt nodig hebben het niet op eigen kracht redden, of die de participatie in de maatschappij niet zelf kunnen organiseren.

Wij willen dat elke inwoner van Deventer met arbeidsvermogen mee moet kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving (de inclusieve samenleving). Hierin werken we samen met het onderwijs voor een doorgaande lijn van jeugd naar volwassenheid en in het tot stand brengen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het werken naar vermogen staat voorop. Wij staan daarbij open voor nieuwe en innovatieve wegen om dit ook voor alle inwoners van Deventer mogelijk te maken. Wij richten ons hierin, en bij alle inwoners van Deventer die nog niet naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt, op het ontwikkelen van arbeidsvermogen. Onze ondersteuning daarin is passend bij de kennis en vaardigheden van elke individuele inwoner, gaat uit van het vertrouwen dat elke inwoner naar vermogen mee wil doen en hebben daarin oog voor de situatie van het individu en het huishouden waartoe hij of zij behoort.

Daarvoor gebruiken wij de kracht van de stad door een constructieve samenwerking, en gebruikmakend van hun infrastructuur, met onze partners KonnecteD en Cambio of gezamenlijke initiatieven zoals de Stadswerkplaats.

De stadswerkplaats ontwikkelen we door tot het middel om maximaal te groeien richting werk. Voor de mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan is er ondersteuning en begeleiding, eveneens gericht op het vinden van een baan. Ook willen we zelf meer werk organiseren om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op een duurzame terugkeer in het arbeidsproces, zodat de sociaal economische weerbaarheid optimaal ontwikkeld wordt.

De transformatie van het klassieke SW bedrijf KonnecteD tot social firm speelt hierin een grote rol. Daarnaast willen we onder andere samen met het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs nieuwe vormen van additioneel werk organiseren.

Wij willen armoede voorkomen. Bij schuldenproblematiek wordt in een zo vroeg stadium snelle en gerichte ondersteuning gegeven door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Het BAD gaat in 2019 verder met de doorontwikkeling van de werkwijze, volgens de theorie van Mobility Mentoring en stress-sensitieve dienstverlening. De eerste resultaten die hiermee in 2018 behaald zijn, zijn positief. Ook de doorlooptijden nemen af met behulp van de nieuwe werkwijze. In het onderzoeksrapport van de Ombudsman komt de schuldhulpverlening door het BAD positief naar voren. Het BAD kent een hoger slagingspercentage dan gemeenten uit vergelijkbare grootteklasse. We geven samen met de partners actief invulling aan de vroegsignalering, ook voor ondernemers. Doorlooptijden moeten zo kort mogelijk zijn en zoveel mogelijk mensen moeten gebruik kunnen maken van alle bestaande en nieuwe initiatieven en regelingen. Daarbij houden wij wel rekening met het beperken van de armoedeval.

Bijzondere aandacht geven we aan gezinnen met armoedeproblematiek. De kinderen moeten net als alle andere kinderen gewoon mee kunnen doen, kunnen sporten en muziek maken. Het bestaande kindpakket wordt waar nodig uitgebreid, mede door de adviezen van de kinderraad en met nieuwe initiatieven. Dit doen wij in samenspraak met bestaande partners en nieuwe partijen.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Deventer heeft een inclusieve arbeidsmarkt waarop elke inwoner naar vermogen meedoet.

 • Door een goede samenwerking met het speciaal en praktijk onderwijs krijgt elke jongere, die geen onderwijs meer volgt en onvoldoende zelfredzaam is, een passende ondersteuning bij het vinden van een passende werkkring.

 • We realiseren onze taakstelling in het kader van de garantiebanen.

 • 70% van alle statushouders participeert gedurende de inburgering d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats.

 • De toegang waar een inwoner zich voor de eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt'" één  gezin, één plan, één regisseur.

 • Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht en een gezamenlijk werkproces. Dit leidt er in 2019 toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe één  gezin, één plan, één regisseur.

 • Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

 • 450 inwoners worden vanuit de Participatiewet begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar onderwijs.

 • In 2019 verrichten alle  inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.

 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school. Geen jongere met arbeidsperspectief ontvangt een uitkering.

 • Wij bieden op actieve wijze inwoners die tijdelijk niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien passende ondersteuning bij het vinden van werk en een inkomensvoorziening om deze periode te overbruggen.

 • De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.

 • We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2

 • Tenminste 45% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 75%.

 • Deventer heeft een inclusieve arbeidsmarkt waarop elke inwoner naar vermogen meedoet.

 • De toegang waar een inwoner zich voor de eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt'" één  gezin, één plan, één regisseur.

 • Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

 • Wij bieden op actieve wijze inwoners die tijdelijk niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien passende ondersteuning bij het vinden van werk en een inkomensvoorziening om deze periode te overbruggen.

 • Door een goede samenwerking met het speciaal en praktijk onderwijs krijgt elke jongere, die geen onderwijs meer volgt en onvoldoende zelfredzaam is, een passende ondersteuning bij het vinden van een passende werkkring.

 • We realiseren onze taakstelling in het kader van de garantiebanen.

 • 70% van alle statushouders participeert gedurende de inburgering d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats.

 • Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

 • Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht en een gezamenlijk werkproces. Dit leidt er in 2019 toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe één  gezin, één plan, één regisseur.

 • 450 inwoners worden vanuit de Participatiewet begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar onderwijs.

 • In 2019 verrichten alle  inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.

 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school. Geen jongere met arbeidsperspectief ontvangt een uitkering.

 • De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.

 • We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2

 • Tenminste 45% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 75%.

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

20

Sociaal domein

Banen

778,90

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

26

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

67,50

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

26

Sociaal domein

Werkloze jongeren

1,14

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

27

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

49

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

27

Sociaal domein

Aantal re-integratievoorzieningen

49,10

Aantal per 1.000 inwoners. 15-65 jaar

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

73.342

72.128

71.320

70.715

70.371

Baten

39.866

39.415

39.415

39.415

39.415

Saldo exclusief reserves

-33.476

-32.713

-31.905

-31.300

-30.956

Storting in reserves

Putting uit reserves

735

86

86

Saldo reserves

735

86

86

Saldo inclusief reserves

-32.742

-32.627

-31.819

-31.300

-30.956

Toelichting

De wijziging van het saldo inclusief reserves ten opzichte van 2018 is als volgt te verklaren:

Uitkeringen in het kader van de Participatiewet

Ten opzichte van 2018 daalt het bijstandsvolume, waardoor de lasten ten aanzien van bijstandsuitkeringen €200.000 lager zijn dan 2018. Eind september wordt vanuit het ministerie van SZW het voorlopig budget gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz bekend gemaakt voor 2019. Indien nodig wordt de begroting hierop via de eerste nota van wijzigingen bijgesteld.

Begeleide participatie

Als gevolg van de rijksbezuiniging op de WSW is de bijdrage aan Konnected voor de uitvoering van de WSW €338.000 lager dan 2018.

Arbeidsparticipatie

Ten opzichte van 2018 is de integratie uitkering Participatie gestegen met €454.000. De stijging van de baten is vertaald naar de re- integratie budgetten ten aanzien van de nieuwe doelgroepen in de Participatiewet.

Armoede en schulden

Vanuit de mei circulaire 2018 is de decentralisatie uitkering armoede en schulden toegekend. Deventer ontvangt in 2019 €141.000. Deze middelen worden ingezet op minimabeleid.

Formatie

Vanuit het actieplan sociaal domein is het formatiebudget structureel met €86.000 uitgebreid.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

2019

2020

2021

2022

6.3

Inkomensregelingen

-10.117

-10.060

-9.919

-9.919

6.4

Begeleide participatie

-16.773

-15.851

-15.340

-14.842

6.5

Arbeidsparticipatie

-5.824

-5.994

-6.042

-6.195

Saldo Programma

-32.713

-31.905

-31.300

-30.956

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (KonnecteD)