Financiële uitkomsten

Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2018

Door de raad werd op 11 juli 2018 de 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld. De uitkomst hierna van de begroting was:

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Uitkomst begroting

0

0

395

1.080

1.617

Autonome ontwikkelingen begroting 2019-2022

Hieronder volgt een specificatie en een toelichting op Autonome ontwikkelingen:

(bedragen x €1.000)

Autonome ontwikkelingen

Programma

2019

2020

2021

2022

1. 100.000 inwoners

Burger en bestuur

-128

0

0

0

2. Herplant bomen stormschade

Leefomgeving

-85

-85

3. Implementatie Omgevingsdienst

Milieu

-90

-90

-90

-90

4. BTW woonwagens

Ruimtelijke ontwikkeling

-18

-18

-18

-18

5. Mengpercentage BTW Re-integratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

400

400

400

400

6. Team Inkomensondersteuning

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-56

0

0

0

7. Sociale recherche

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-60

-60

-60

-60

8. Plus OV

Meedoen + Jeugd en onderwijs

-315

0

0

0

9. OZB schoolgebouwen

Jeugd en onderwijs

-95

-95

-95

-95

10. Toezicht en handhaving

Divers

-60

-70

-70

-70

11. Algemene uitkering (Mei-circulaire 2018)

Algemene dekkingsmiddelen

-237

123

377

51

Saldo autonome ontwikkelingen

-744

105

444

118

Toelichting

1. 100.000 inwoners

In de 2e kwartaalrapportage 2018 is er van uitgegaan dat de gemeente in 2019 100.000 inwoners heeft. Dit aantal zullen we al gaan bereiken in 2018. Dit betekent een kostenverhoging van eenmalig €128.000 in 2019 voor kosten burgemeester en wethouders en raadsleden.

2. Herplant bomen stormschade

Er is in 2018 sprake geweest van stormschade (in januari en mei) waarbij onderscheid gemaakt kan worden in vermijdbare en onvermijdbare kosten. De onvermijdbare kosten bestaan voornamelijk uit het opruimen van de omgewaaide bomen en het herstel van de schade die daardoor is veroorzaakt. De vermijdbare kosten bestaan voornamelijk uit de herplantkosten van de omgewaaide bomen.
De onvermijdbare kosten (€500.000) zijn/worden in 2018 opgevangen in de algemene middelen.
De vermijdbare kosten (€245.000) worden gespreid in 2018, 2019 en 2020 opgevangen in de Algemene middelen. Waarbij respectievelijk €75.000 in 2018, €85.000 in 2019 en €85.000 in 2020 worden meegenomen voor de herplant van de bomen als gevolg van de storm.

3. Omgevingsdienst

In 2018 is de Omgevingsdienst IJsselland (OD) gaan functioneren. Bij de vorming is op basis van de startbegroting 2018 inzichtelijk gemaakt wat de ontvlechtingskosten voor de gemeente Deventer waren.
Om de kosten van deze autonome ontwikkeling zo laag mogelijk te houden is aangenomen dat de gemeentelijke ontvlechtingskosten konden worden verlaagd.
Achterliggende gedachte was dat naast de inbreng van personeel op basis van mens en taak wij als organisatie aanvullende instroom in de OD of uitstroom uit de gemeente zouden hebben.
Deze aanname is achteraf te optimistisch gebleken; er is namelijk ook sprake van coördinerende en administratieve taken. Dit geeft een structureel nadeel van €90.000.

4. BTW woonwagens

De gemeente Deventer verhuurt 54 woonwagenstandplaatsen en 20 woonwagens. Uit deze verhuur ontvangt de gemeente opbrengsten. Anderzijds maakt de gemeente kosten voor beheer, onderhoud en incasso. Ten aanzien van de fiscale aspecten zijn wij verplicht om over de afgelopen vijf jaar de te veel of te weinig aangegeven BTW te verrekenen middels een zogenoemde suppletie. Uit een nadere analyse is gebleken dat wij de afgelopen jaren een deel van de BTW over de onderhoud- en beheerskosten van woonwagens en standplaatsen onterecht bij de aangifte in aftrek gebracht. Daarnaast hebben wij over de huur wel BTW geïnd, maar niet afgedragen aan de belastingdienst.
Dit betekent dat over de periode 2013 tot en met 2018 circa €120.000 aan BTW moet worden betaald. Dit wordt in 2018 meegenomen ten laste van Algemene middelen in de derde kwartaalrapportage 2018. Voor de komende jaren gaan wij dit ook structureel goed inregelen. Dit betekent een structurele last van €18.000. Dit bedrag neemt af wanneer wij (een deel van) ons bezit kunnen overdragen aan de woningcorporaties.

5. Mengpercentage BTW Re-integratie

Met de Belastingdienst is overeengekomen dat een aanzienlijk hoger percentage dan tot nog toe toegepast, namelijk een mengpercentage van 80% compensabel en 20% kostprijsverhogend als mengpercentage BTW Re-integratie kan worden gehanteerd. Met de Belastingdienst is afgestemd dat we dit percentage mogen toepassen voor de jaren 2017 en verder. Daarbij hebben we tevens aangegeven dat wanneer de Hoge Raad zich uitspreekt over het onderwerp en blijkt dat er 100% recht op compensatie bestaat, het verschil van 20% alsnog zal worden geclaimd.
Vertaald naar de begroting is dit een eenmalig voordeel van €784.000 (2017 en 2018). Dit is meegenomen in de 3e kwartaalrapportage 2018. Vanaf 2019 is het een structureel voordeel van €400.000.

6. Team Inkomensondersteuning

Bij de VJN 2016 is op basis van herijking van het formatie calculatiemodel, incidenteel een uitbreiding van de formatie opgevoerd van 2,53 fte Inkomensconsulenten en Uitkeringsadministratie groot €144.000 in de begroting 2017. Uitgangspunt destijds was een klantenbestand van 3.110 (inclusief BBZ, IOAW en IOAZ). Op basis van de ontwikkeling van het cliëntenbestand is dit gecontinueerd in de begroting 2018. Eind juli 2018 is het aantal cliënten met 2.994 inmiddels ruim onder het niveau van begin 2016. Waarbij het de verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden verder zal dalen in 2019. Aan de hand van het formatie calculatiemodel is de benodigde formatie momenteel herzien door de teammanager. Hieruit is gebleken dat de incidentele formatie Inkomensconsulenten in de begroting 2019 kan komen te vervallen. Als gevolg van het vervroegen van de betaaldatum van de uitkeringen vinden meer herberekeningen plaats ten aanzien van part-time inkomsten. Daarnaast ontbreekt de koppeling tussen de e-suite en de uitkeringsadministratie. Dit leidt tot extra handelingen voor de uitkeringsadministratie, waardoor voor 2019 wordt voorgesteld wel de formatie uitkeringsadministratie incidenteel met 1,2 fte te verhogen met €55.800.

7. Sociale recherche

Op 25 september 2018 is het handhavingsplan "Dienstverlening Handhaven 2018-2022" vastgesteld door het College van B&W. In dit handhavingsplan is de nadruk gelegd op het uitvoeren van een consequent lik op stuk beleid. Om dit lik op stuk beleid te kunnen realiseren is er meer inzet benodigd vanuit de SR. Ook om de geloofwaardigheid van ons sociale vangnet te behouden. In 2018 was de formatie reeds incidenteel 0,5 fte verhoogd. Vanuit het nieuw beleidskader is de benodigde extra formatie 1 fte, groot €60.000. Vooruitlopend op de vaststelling van het handhavingsplan "Dienstverlening Handhaven 2018-2022" door de Raad, wordt voorgesteld de formatie reeds op te nemen in de begroting.

8. Plus OV

Op basis van de realisatiecijfers 2018 verwachten we stijging van de vervoerkosten van €315.000 voor de eerste zeven maanden in 2019. De voorlopige verwachting is dat bij het begin van het nieuwe schooljaar 2019 dusdanige beheersmaatregelen zijn getroffen dat vanaf 1 augustus 2019 de uitgaven in lijn lopen met de begroting.
Beheersmaatregelen zijn afhankelijk van de discussie die nu loopt over het al dan niet (gedeeltelijk) verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met Plus OV. Doorgaan met Plus OV betekent dat we samen met Plus OV en de andere gemeenten beheersmaatregelen ontwikkelen. Stoppen met Plus OV betekent zelfstandig (of in samenwerking met andere gemeenten) het vervoer dusdanig regelen dat de uitgaven binnen de begroting vallen.

9. OZB scholen

De OZB stijgt jaarlijks met €25.000. In eerdere jaren konden we dit binnen onderwijshuisvesting opvangen, vanwege voordelen op andere onderdelen. Echter, in 2018 heeft een herwaardering van de WOZ waarde plaatsgevonden van het schoolgebouw Het Vlier (naar aanleiding van een renovatie met een investering van €14 miljoen) waardoor de jaarlijkse OZB aanslag voor dit gebouw ruim €50.000 hoger is. In totaal is de verwachte jaarlijkse overschrijding €95.000.

10. Toezicht en handhaving

Er zijn diverse (autonome) ontwikkelingen die aanleiding zijn om het functie- en salarishuis van team Toezicht en Handhaving, en in het bijzonder een drietal functies, tegen het licht te houden.
In de afgelopen jaren is zowel het takenpakket, de verantwoordelijkheid als de rol behorend bij deze functies verandert als gevolg van nieuwe en/of aangepaste wetgeving, landelijke ontwikkelingen en verschuiving van taken. Zo is de toezichthouder Bouwen & Wonen steeds meer een casemanager geworden en is de Bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) een meer zelfstandige medewerker geworden die zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke taken verricht.
Daarnaast is er, met name vanwege de aanstaande uitstroom van oudere werknemers, dringend behoefte aan instroom van jonge medewerkers. Het is van belang hiervoor geschikte “startfuncties” te creëren die geschikt zijn voor (relatief) onervaren medewerkers.
Verder spelen ook de marktontwikkelingen een rol, waarbij een passend salaris een belangrijke rol speelt om medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit laatste heeft zich ook voorgedaan bij de recentelijke inwerkingtreding van de Omgevingsdienst waarbij salaris is gewijzigd ten opzichte van de bestaande situatie. Landelijk wordt bij gemeenten ook een tendens zichtbaar zoals de genoemde rol van casemanager en een daarbij passend (hoger) salaris. In onze omgeving speelt zich dit al af in Apeldoorn en Zwolle.

11. Algemene uitkering

Dit betreft de uitkomst van de Meicirculaire 2018 en de daarbij behorende aanpassing van stelposten. Van deze uitkomst is de raad in juni 2018 via een Raadsmededeling op de hoogte gesteld.

Uitkomst begroting 2019-2022

Op basis van de aangeleverde informatie voor het opstellen van de begroting 2019-2022 is de uitkomst van de begroting 2019-2022:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitkomst na 2e kwartaalrapportage 2018

0

395

1.080

1.617

Autonome ontwikkelingen

-744

105

444

118

Uitkomst begroting 2019-2022

-744

500

1.524

1.735

Putting uit Generieke weerstandsreserve

744

0

0

0

Saldo

0

500

1.524

1.735

Budget nieuw beleid

De uitkomst van de begroting 2019-2022 na autonome ontwikkelingen geeft ruimte om budget voor nieuw beleid vrij te maken. We stellen voor deze ruimte te verhogen met het schrappen van oud beleid (nieuw voor oud) voor een structureel bedrag van €75.000. Bij de Voorjaarsnota 2019 zullen we conform het bestuursakkoord aanvullende voorstellen doen om bestaand beleid te schrappen voor nieuw beleid. Daarnaast zijn er nog in te vullen budgetten beschikbaar in: de reserve gemeentebrede investeringen, budget duurzaamheid en budget economie.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitkomst begroting 2019-2022

0

500

1.524

1.735

Nieuw voor oud

75

75

75

75

Saldo exploitatie

75

575

1.599

1.810

Reserve gemeentebrede investeringen

350

350

0

0

Budget economie

300

300

300

300

Budget duurzaamheid

0

75

75

75

Toelichting

a. Invulling "nieuw voor oud"

In het bestuursakkoord is voorgesteld een bedrag tot oplopend in 2022 van €600.000 binnen de bestaande begroting te heroverwegen en hiermee de ruimte voor nieuw beleid te verhogen.
We doen in deze begroting een eerste aanzet voor een bedrag van structureel €75.000. Voor de invulling van de andere bedragen in totaal structureel dan nog €525.000 doen we voorstellen bij de Voorjaarsnota 2019.

Bij deze begroting wordt voorgesteld vanaf 2019 structureel het budget niet gebouw gebonden kosten (facilitaire kosten) te verlagen met €75.000. De laatste jaren zijn de budgetten van de facilitaire kosten niet volledig benut. Deze kosten fluctueren jaarlijks. Dit komt dat de facilitaire kosten niet goed te beïnvloeden zijn omdat deze afhankelijk zijn van de vraag naar bepaalde producten (onder andere mobiliteitskosten, parkeergelden, kantoorartikelen, printen, warme dranken etc.). Is de vraag in de organisatie hoog naar deze producten dan zie je hier een toename in de kosten. Hoe de kosten zich in de toekomst ontwikkelen is niet bekend.

b. Reserve gemeentebrede investeringen

In deze reserve is nog een bedrag beschikbaar van €700.000.

c. Budget economie

Bij de begroting 2018 is voor economie een structureel budget voor economie vrijgemaakt van €300.000. Aangegeven is toen dat ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten vanaf 2019 te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad wordt voorgelegd.

d. Budget duurzaamheid

Bij de begroting 2018 is voor duurzaamheid €150.000 vrijgemaakt. Hiervan resteert na de 2e kwartaalrapportage 2018 nog €75.000.

Voorstellen nieuw beleid

De budgetten nieuw beleid worden aangewend voor de voorstellen die ook in het bestuursakkoord 2018-2022 in bijlage 2 zijn opgenomen. Een uitzondering betreft het voorstel tijdelijke uitbreiding griffie.

(bedragen x €1.000)

Voorstellen Nieuw beleid

Programma

2019

2020

2021

2022

1. Uitbreiding griffie

Burger en bestuur

-48

-32

0

0

2. Vijfde wethouder

Burger en bestuur

0

0

0

0

3. Ondersteuning vijfde wethouder

Burger en bestuur

-100

-100

-100

-100

4. Strategische Board Cleantechregio

Burger en bestuur

-175

-175

-175

-175

5. Jongerenraad

Burger en bestuur

-30

0

0

0

6a. Inwoner aan zet

Burger en bestuur

-50

0

0

0

6b. Out of pocket budget

Burger en bestuur

50

0

0

0

7. Vuurwerk

Openbare orde en veiligheid

-25

-25

-25

-25

8. Aanpak ondermijning

Openbare orde en veiligheid

-130

-130

-130

-130

9. Pilot handhaving/toezicht

Openbare orde en veiligheid

-75

0

0

0

10. Beheerplan IJsseloevers

Leefomgeving

-90

-100

-100

-100

11. Basisregistratie op orde

Leefomgeving

-75

-175

-175

-175

12. Winkelcentrum Colmschate

Leefomgeving

0

-40

-40

-40

13. Skatepark

Leefomgeving

-90

-250

-10

-10

14a. Klimaatadaptatie

Leefomgeving

-100

-100

-100

-100

14b. Dekking rioolrecht

Leefomgeving

100

100

100

100

15. Asbest daken

Milieu

0

-50

-50

-50

16. Luchtkwaliteit

Milieu

-25

0

0

0

17. Vitaal platteland

Ruimtelijke ontwikkeling

-200

-100

-100

-200

18. Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden*

Herstructurering en vastgoed

0

-850

-850

-300

19. Veld Pickwick Players

Meedoen

0

-15

-15

-15

20. Inhuur management sociale teams

Meedoen

-75

-75

0

0

21. Ontwikkeling zorgconcepten*

Meedoen

0

0

-500

0

22. Mediabeleid

Economie, kunst en cultuur

-50

0

0

0

23. Cultuurvisie

Economie, kunst en cultuur

-25

0

0

0

24. Budget economie

Economie, kunst en cultuur

-100

0

0

0

25. Diversiteit

Bedrijfsvoering

-38

-38

-38

-38

Saldo nieuw beleid exploitatie

-1.351

-2.155

-2.308

-1.358

B. Reserve gemeentebrede investeringen

350

1. Bewaakte fietsenstallingen

Leefomgeving

-20

0

0

0

2. Energieplan

Milieu

-100

0

0

0

Saldo besteedbaar gemeentebrede investeringen

230

0

0

0

C. Budget economie

300

300

300

300

1. Stadshof

Ruimtelijke ontwikkeling

-100

0

0

0

2. Gezondheidsdienst voor dieren

Economie, kunst en cultuur

-20

0

0

0

Saldo besteedbaar budget economie

180

300

300

300

D. Budget duurzaamheid

75

75

75

75

1. Duurzaamheidscentrum

Milieu

-25

0

0

0

2. Circulaire hotspots

Milieu

-50

0

0

0

3. Transform

Milieu

-40

-35

0

0

Saldo besteedbaar budget duurzaamheid

-40

40

75

75

*) Van deze voorstellen wordt voordat deze budgetten worden vrijgegeven nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Toelichting:

1. Uitbreiding griffie

Op 18 juni heeft de werkgeverscommissie een memo gezonden aan de fractievoorzitters met informatie over de wijze waarop de bezetting op de griffie, na het vertrek van de griffier, wordt opgelost tot 1 januari 2019.
Onderdeel hiervan is het verlengen van de tijdelijke urenuitbreiding griffie van 1 september 2018 tot 1 januari 2019 en hiertoe een junior-adviseur aan te stellen. Al eerder was tot tijdelijke urenuitbreiding besloten (tot 1 september) op basis van aanhoudend hoge werkdruk op de griffie. Het vertrek van de griffier, het begeleiden van een burgemeestersprocedure en de hoge vergaderfrequentie van de raad zorgen voor onverminderd hoge werkdruk op de griffie. Voor de bedragen in 2019 en 2020 zijnde €48.000 en €32.000 wordt nu een beroep gedaan op de Algemene middelen.

2. Vijfde wethouder

De kosten van de vijfde wethouder €119.000 kunnen worden gedekt door te beschikken over de vrijval binnen het beschikbare budget kosten voormalige wethouders.

3. Ondersteuning vijfde wethouder

De uitbreiding met 1 wethouder brengt ook een ondersteuningsvraag met zich mee zowel in termen van bestuursadvies als –secretariaat.

4. Bijdrage strategische Board Cleantechregio

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage vanuit Deventer aan de Cleantechregio. Deze bijdrage was in de begroting tot en met 2018 opgenomen en betreft voorzetting van bestaand beleid.

5. Jongerenraad

We onderzoeken hoe we een jongerenraad het beste kunnen opzetten ook met het oog op diversiteit van de verschillende groepen jongeren die Deventer rijk is. Het instellen van de jongerenraad moet worden onderzocht, voorbereid en geïmplementeerd.

6a en b. Inwoner aan zet

Wij willen inwoners stimuleren om initiatief te nemen. Hiervoor ontwikkelen we een strategie die enerzijds extern gericht is (hoe krijgen we initiatieven in alle wijken los?) en anderzijds intern gericht is (hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven?). Hier hoort bij dat we durven mee te bewegen in wensen van (groepen) inwoners. We zetten vooral dáár in waar al energie zit. De komende tijd gaan we aan de slag met het plan. We verwachten dat we dit deels vanuit de bestaande formatie kunnen vormgeven. Wat we aanvullend (in uren en geld) nodig hebben (maximaal €50.000) kunnen we uit het programma Burger en bestuur dekken, deeltaakveld Strategische programmering (voormalig product 104).

7. Vuurwerk

Het instellen van nieuwe vuurwerkvrije zones, zoals die bij de Ulebelt, is mogelijk rondom kwetsbare functies als daar behoefte aan is. Met de jaarwisseling naar 2019 organiseren we een centrale vuurwerkshow als alternatief voor het afsteken van particulier vuurwerk.

8. Ondermijning en weerbaarheid

Naast positieve ontwikkelingen, zien wij een verschuiving naar minder zichtbare criminaliteit, zoals ondermijning. Wij willen de komende jaren de bestaande aanpak ondermijning en weerbaarheid intensiveren. Tegen georganiseerde criminaliteit treden wij hard op, in nauwe samenwerking met onze justitiële en fiscale partners. Daarnaast zetten wij in op de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit van het openbaar bestuur, onze inwoners en ondernemers. Het programma aanpak ondermijning en weerbaarheid wordt uitgevoerd langs de volgende sporen:

 • Aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking: Gericht op het verstoren van de criminele industrie door het integraal aanpakken van criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze industrie.
  Doorontwikkelen interventiestrategieën: Criminelen vinden steeds nieuwe manieren om de samenleving te ondermijnen. Het is daarom essentieel dat de overheid haar interventiestrategieën ook blijft ontwikkelen.
 • Maatschappelijke weerbaarheid: Het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid is gericht op de het vergroten van de bewustwording en de sociale norm in de samenleving.
 • Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid: Hierbij draait het om bewustwording, zowel ambtelijk als bestuurlijk, van het feit dat de gemeente wordt gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren.
 • Inrichten van een meldpunt: Een meldpunt wordt ingericht waar de gemeentelijke collega’s terecht kunnen met signalen met betrekking tot ondermijning.
 • Intelligence: De ondersteuning vanuit intelligence en datascience is gericht op het ondersteunen van de aanpak, door middel van het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus als fenomeenniveau. Bij de aanpak worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • Iedere medewerker en bestuurder voelt zich betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
  • Helder krijgen van tegenstrijdige belangen binnen de organisatie (bijvoorbeeld economische belangen versus het belang om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan) en het borgen van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
  • Om tot de bron te komen is het nodig om het systeem van de georganiseerde criminele netwerken te frustreren en duurzaam ineffectief te maken. De gemeente heeft hiervoor mogelijkheden op onder andere het gebied van vergunningverlening, subsidieverstrekking, Bibob-procedures, stopgesprekken en bij de (ver)koop van vastgoed.

De kosten betreffen:

 • Projectleider 1fte: €100.000 waaronder:
  • misbruik gemeente als dienstverlener en zakenpartner tegengaan door middel van inzet Bibob bij APV
  • Bijzondere wetten-vergunningen en vastgoedtransactie
  • Deelname aan informatieplein IJsselland
  • Bijdrage aan casuïstiek vanuit de gemeente wanneer dit past binnen de reguliere prioriteiten van bestaand beleid en productbladen HUP
  • Signalen van ondermijnende criminaliteit die binnenkomen bij het meldpunt worden doorgegeven aan de politie
  • Regionale afstemming en samenwerking op geprioriteerde thema's passende binnen de bestaande capaciteit binnen de organisatie
  • Bewustwording ondernemers en burgers via reguliere overlegstructuren / inrichten meldpunt via inrichten mailadres
 • Informatiemedewerker (t.b.v. geprioriteerde casuïstiek lokale driehoek) 16 uur €30.000.

9. Pilot handhaving/toezicht

Op basis van een motie van de gemeenteraad van 8 november 2017 is op 1 mei 2018 de pilot Flexteam bij team Toezicht & Handhaving van start gegaan. Het Flexteam richt zich vooral op het terugdringen van overlast in de wijken.
Dat betekent in de praktijk vooral frequenter en langduriger aandacht besteden aan overlastlocaties en dus ook letterlijk aanwezig zijn. Juist ook op de momenten dat er overlast ervaren wordt. De verwachting is dat deze aanpak ook een preventieve uitwerking heeft.

Daarnaast is er ruimte om zaken op te pakken, die acuut om aandacht vragen, zowel bestuurlijk als maatschappelijk. Speerpunten daarbij zijn de “kleine” ergernissen zoals afval, hondenpoep, etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling in te zetten op bijvoorbeeld horeca en paracommercie.
Voor de inzet van dit team is een bedrag beschikbaar gesteld van €100.000 (€75.000 in 2018 en €25.000 in 2019). In het kader van de begrotingsgesprekken 2019 is aanvullend een bedrag beschikbaar gesteld van €75.000 om de pilot in het gehele jaar 2019 te kunnen continueren. Aan de hand van een evaluatie zal vervolgens bekeken worden of deze inzet structureel voortgezet wordt.

10. Beheerplan IJsseloevers

Om de zone van de IJsseloevers tussen de bruggen meer geschikt te maken voor recreatieve doeleinden is een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan zijn maatregelen uitgewerkt om het gebruik meer te faciliteren en de nadelige gevolgen te beheersen. Om in 2019 voldoende fietsparkeervoorzieningen, afvalvoorzieningen, zitgelegenheden, verlichting etc. te realiseren is bovenop de beschikbare €100.000, een budget van €90.000 nodig. Voor afval, reiniging, toezicht en handhaving is vanaf 2020 structureel een budget van €100.000 nodig.

11. Basisregistratie op orde

Zorgdragen dat onze digitale basissystemen (registraties) op orde komen/blijven waardoor we toekomstbestendig zijn en onze kapitaalgoederen duurzaam kunnen blijven beheren en zowel inhoudelijk als financieel kunnen sturen en beheersen.

12. Winkelcentrum Colmschate

Een kwaliteitsimpuls aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.

13. Skatepark

Het maken van een skatepark voor jongeren naar aanleiding van een ingediende motie.

14 a en b. Klimaatadaptatie

Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen.
Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Vanaf 2019 verhogen wij het budget voor het uitvoeren van deze maatregelen met €100.000, te dekken uit het riooltarief.

15. Asbest daken

Met ingang van 2024 zijn asbest daken verboden. Eigenaren zijn verplicht om op deze datum al het asbestmateriaal van de daken van hun huizen en bijgebouwen te hebben verwijderd en op correcte wijze te hebben gestort. Deventer doet mee aan het versnellingsprogramma van de provincie Overijssel om de sanering tijdig op gang te brengen. Het tweejaarlijkse actieplan wordt verlengd in 2020-2021.
De kosten betreffen:

 • apparaatslasten
 • uitvoering maatregelen actieplan zoals voorlichting en andere instrumenten
 • afspraken met Circulus Berkel.

16. Luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit behoort in Nederland tot de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden van mensen. Met name de aanwezigheid van fijnstof in de lucht heeft schadelijke gevolgen voor de longen. Een belangrijkste bron van fijnstof is het verbranden van hout of kolen, bijvoorbeeld in houtkachels, barbeques of open vuur. Dit veroorzaakt niet alleen gezondheidsklachten maar leidt vaak ook tot klachten vanwege stank. De gemeente wil en kan het stoken van hout niet verbieden. Wel wil de gemeente mensen door middel van een publiekscampagne bewust maken van de gezondheidsrisico’s en overlast die het veroorzaakt en mensen informeren over mogelijkheden om de negatieve gevolgen van houtstook te minimaliseren.

17. Vitaal platteland

In de komende bestuursperiode gaan we samen met de stakeholders op het platteland nieuwe (economische) kansen en mogelijkheden verkennen en verzilveren

18. Revitalisering Kloosterlanden en Bergweide

Het mogelijk maken dat bedrijven door bijvoorbeeld herverkaveling en opknappen omgeving waaronder kades, een adequate ruimte houden om te functioneren, ook aanpassen en opknappen van openbare ruimte waaronder kades voor watergebonden bedrijven.
In het bestuursakkoord was in 2021 hiervoor eenmalig €2 miljoen vrijgemaakt. Nu is dit bedrag verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022.
Voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen van deze revitalisering is dat de provincie en het bedrijfsleven participeren.

19. Kunstgrasveld Pickwick Players

Vervanging grasveld door een hybride kunstgrasveld.

20.Inhuur management sociale teams

De bestuurders in het sociaal team hebben met elkaar afgesproken op dit moment niet in te zetten op een nieuwe juridische entiteit per 1 januari 2019. De bestuurders zijn van mening dat de doorontwikkeling van de inhoudelijke samenwerking voorop gesteld moet worden. Focus ligt op inhoud en de organisatievorm is daarin volgend. Om deze inhoudelijke doorontwikkeling met volle aandacht en energie voort te blijven zetten, is voortzetting van de inzet manager sociale teams wenselijk. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt hier eenmalig 2 x €75.000 voor ingezet.

21. Ontwikkeling zorgconcepten

Als onderdeel van het actieplan transformatie sociaal domein wordt ingezet op het versterken van zorgconcepten. Op dit moment worden op verschillende plekken in de stad initiatieven opgestart en zijn er samenwerkingsverbanden. De gedachtegang hierachter is om verder invulling te geven aan de transformatie gedachte. Het ontschotten van de financiële stromen is daar een logische vervolgstap in. Het college is positief over de diverse initiatieven en samenwerkingen en creëert met dit budget ruimte om in cofinanciering deze ontwikkeling verder aan te jagen.

22. Mediabeleid

Wij trekken eenmalig €50.000 uit voor de doorontwikkeling van de lokale omroep in nauwe samenwerking met de partners in de stad. We maken afspraken voor een gezonde, onafhankelijke en kwalitatieve lokale omroep voor de stad, de dorpen en de regio, binnen de kaders die we daarvoor schetsen in de op te stellen cultuurvisie.

23. Cultuurvisie

In 2019 wordt de cultuurvisie gepresenteerd. Er is budget nodig voor de ondersteuning van het debat met raad en samenleving door middel van een uitdagende, uitnodigende en verhelderende manier van presenteren.

24. Budget economie

Het budget economie wordt eenmalig verhoogd met €100.000. Hiermee wordt het nog beschikbare structurele budget economie verhoogd. Zie Investeringsmiddelen.

25. Diversiteit

We streven naar een diverse en kwalitatief evenwichtige opbouw van de organisatie. Een inclusieve organisatie waarbij iedereen naar vermogen kan bijdragen, we open staan voor elkaar en iedereen gelijke kansen heeft. Dit vinden we als organisatie belangrijk en daar is ons (personeels)beleid op gebouwd. Met het raadsvoorstel Deventer Divers komt er structureel aandacht voor diversiteit op de werkvloer binnen de gemeente Deventer, waaronder in de vorm van trainingen/ontwikkeling. Het gaat hierbij om een breed vraagstuk in de organisatie en hiermee geven we gehoor aan de motie. Dit is niet begroot in het opleidingsbudget, daarvoor is extra budget nodig. Daarnaast is gestart met een proef anoniem solliciteren.
Het diversiteitsbeleid heeft een structureel effect. Bij de 2e kwartaalrapportage 2018 is een eenmalig bedrag van €19.000 (voor 2e helft 2018) goedgekeurd. Nu wordt dit bedrag (€38.000) structureel aangevraagd voor het jaar 2019 en verder.

B1. Bewaakte fietsenstallingen

Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad is het voorstel tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Dieseplein door te zetten. Het huidige gebruik (tijdens de pilot) toont ook aan dat er nog steeds behoefte is aan een bewaakte voorziening in dit deel van het centrum. De personeelskosten die hiermee gemoeid zijn komen, met de huidige openingstijden en gereduceerde tarieven, op een bedrag van €20.000 op jaarbasis. In afwachting van de definitieve invulling op deze locatie houden we hier de pilot ook in 2019 in de lucht.

B2. Energieplan

Deventer heeft een Routekaart Energietransitie met drie sporen: bebouwde omgeving, bedrijven en mobiliteit. We werken de Routekaart Energietransitie uit tot een Energieplan waarin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn in de tijd om het beoogde doel te halen. Afhankelijk van de inzichten uit dit plan verfijnen we onze ambitie. De uitgangspunten voor dit plan zijn als volgt:

 • Het plan beschrijft, als stepping stones, de belangrijkste opgaven per collegeperiode op weg naar 2030.
 • Voor het eerste Energieplan 2019-2022 is het streven in drie wijken te zijn gestart met de uitvoering. We gaan uit van een wijkgerichte aanpak, want elke wijk heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en daarmee zijn eigen ‘energielabel’ en vergt door een eigen aanpak, niet alleen fysiek, maar ook sociaal.
 • Bewoners worden vanaf het begin meegenomen en betrokken. We leveren zoveel mogelijk maatwerk, ook qua financiering, per huishouden, woningtype en wijk en hebben oog voor de sociale aspecten.
 • De aspecten tijd, kosten en financiering, ruimtebeslag en planologische keuzes worden uitgewerkt. Waar mogelijk wordt dubbel ruimtegebruik, zoals de combinatie van geluidswal en zonne-energie, gestimuleerd. In het plan worden geen bronnen van schone energieopwekking op voorhand uitgesloten.
 • De energietransitie is een onomkeerbare opgave voor de komende decennia. Deze opgave vraagt veel van college en gemeenteraad maar, nog belangrijker, van de Deventer gemeenschap. We gaan met elkaar het gesprek en de discussie aan over hoe we de energietransitie willen en kunnen realiseren. We gaan met de inwoners in gesprek over zonnepanelen op grotere schaal, het bijplaatsen van windmolens, biovergisters of andere vormen van het opwekken van niet-fossiele energie. Om een stevig draagvlak te creëren is echter meer nodig dan informeren. Alleen door serieus in te gaan op de vragen en zorgen van de omgeving en omwonenden actief te betrekken bij de plannen of te laten participeren, kan weerstand tegen een project worden omgebogen tot acceptatie en zelfs tot positieve beleving van bijvoorbeeld een zonnepark of windmolenplan. Uiteindelijk is het aan de raad om dit te beoordelen.

C1. Stadshof

De Deventer binnenstad kent nog veel verborgen plekken die een verrijking kunnen betekenen van de fraaie historische binnenstad. Omsloten door panden aan de historische straten Lange en Korte Bisschopstraat en Grote Overstraat ligt een fraaie groene binnentuin. Deze zou een nieuwe openbare functie kunnen gaan vervullen. De omliggende panden kunnen geschikt(er) worden gemaakt voor wonen boven de winkels, een voor de binnenstad zeer gewenste ontwikkeling. Wij gaan een actieve bijdrage leveren aan het initiatief dat bekend staat als Stadshof en dat vooral getrokken wordt door de NV Wonen Boven Winkels. Samen met de provincie Overijssel en woonbedrijf Ieder1 stellen we het budget beschikbaar. Op deze manier creëren wij een nieuwe aantrekkelijke verblijfsplek in de binnenstad voegen wij nieuwe woningen aan de binnenstad toe. Hiervoor is in 2019 eenmalig €100.000 benodigd.

C2. Gezondheidsdienst voor dieren

De in Deventer gevestigde Gezondheidsdienst voor Dieren heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Centrum voor Diergezondheid en Duurzaamheid. In samenwerking met bedrijven in de agrarische sector, de provincie en de gemeente wordt in 2019 een businessplan opgesteld. Vanwege de grote mogelijkheden voor het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid draagt de gemeente, net als bovengenoemde partijen, financieel en inhoudelijk bij aan het uitwerken van het businessplan.

D1. Duurzaamheidscentrum

We verkennen de mogelijkheden om ondernemers en instellingen een duurzaamheidscentrum te laten inrichten. Hier kunnen huishoudens en bedrijven terecht voor advies en informatie over alle onderwerpen in dit hoofdstuk. De expositieruimte aan de ingang van het stadskantoor kan hiervoor (bij voldoende belangstelling) tijdelijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt blijft hierbij een open publieksruimte met wisselende exposities, maar met meer aandacht voor duurzaamheid. De gemeente is faciliterend in het beschikbaar stellen van de ruimte, de invulling moet komen van bedrijven en instellingen.

D2. Circulaire hotspots

We verkennen met het bedrijfsleven de mogelijkheden om tot verdere uitwisseling van energie, warmte en grondstoffen te komen. We denken daarbij aan circulaire hot-spots voor uitwisseling van energie en grondstoffen. Bedrijven en bewoners leveren overtollige energie en grondstoffen aan partijen die daar behoefte aan hebben. Een digitaal platform kan vraag en aanbod samenbrengen. Daar horen ook investeringen in infrastructuur en techniek (bijvoorbeeld voor afvang, opslag en transport van warmte) en de ontwikkeling van een systeem voor financiële verrekening bij.

D3. Transform

De gemeenten Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Zwolle werken samen in Transform. Dit project is gericht op het gezamenlijk aanpakken van de benodigde randvoorwaarden in de energietransitie van de bestaande gebouwde omgeving. Daarmee komen we tot versnelling en opschaling. Transform richt zich op het realiseren van schaalvoordelen door vraagbundeling van gewenste oplossingen uit de markt, het verkrijgen van financiële arrangementen en co-financiering bij publieke en private financiers (onder andere EIB/EU gelden), het wegnemen van belemmeringen in de wet- en regelgeving en het ontwikkelen van benodigde juridische en financiële instrumenten (zoals de "trex"). Door de (lobby-)kracht en het volume van de vier steden te bundelen, verwachten we een beter resultaat te verkrijgen.

Recapitulatie uitkomst begroting na nieuw beleid

Op basis van het voorgaande is er een nadelige uitkomst van de begroting 2019 tot en met 2021. Daarnaast resteren er bedragen in de reserve Gemeentebrede investeringen en budgetten economie en duurzaamheid. Conform het bestuursakkoord worden de resterende middelen reserve Gemeente brede investeringen en gelden duurzaamheid ingezet ter dekking tekorten in 2019 t/m 2021 en vanaf 2022 wordt hiermee de voordelige uitkomst van de begroting verhoogd.
De nadelige uitkomsten in 2019 tot en met 2021 dekken we conform het bestuursakkoord uit de generieke weerstandsreserve. De begroting blijft structureel sluitend aangezien in de nadelige uitkomsten van de begroting 2019 t/m 2021 eenmalige nadelen (bijvoorbeeld zorgconcepten, gebiedsontwikkeling Bergweide/Kloosterlanden) zitten, die worden gedekt uit de generieke weerstandsreserve.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitkomst begroting 2019-2022

0

500

1.524

1.735

Nieuw voor oud

75

75

75

75

Nieuw beleid

-1.351

-2.155

-2.308

-1.358

Restant budget Reserve gemeentebrede investeringen

230

275

0

0

Restant budget duurzaamheid

-40

40

75

75

Saldo

-1.086

-1.265

-634

527

Putting uit Generieke weerstandsreserve

1.086

1.265

634

0

Saldo uitkomst begroting

0

0

0

527

Financiële soliditeit

Financiële soliditeit (financieel solide huishouding) is een onderdeel van een structureel sluitende (meerjaren-)begroting. Hierbij wordt ook gekeken of er voldoende buffers beschikbaar zijn om op korte termijn risico’s en nadelen te kunnen dekken We voldoen aan deze eisen en lichten dat toe in de volgende paragrafen.

Alles uitklappen
Structurele stelposten opvangen nadelen

Voor het opvangen van nadelen zijn de volgende stelposten in de exploitatie beschikbaar.

(bedragen x €1.000)

Autonome ontwikkelingen

2019

2020

2021

2022

Saldo

600

950

1.300

1.650

Op basis van de maart- en meicirculaire 2018 Algemene uitkering (AU) zijn voor het opvangen van nadelen in de AU de volgende stelposten in de begroting opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Stelposten

2019

2020

2021

2022

Stelpost accres AU

700

700

700

600

Stelpost BCF

1.450

1.750

2.100

2.300


Weerstandsratio

De ratio van het weerstandsvermogen in deze begroting bedraagt 1. Dit betreft een weerstandsvermogen en risicobedrag van €16,3 miljoen. Zie voor verdere toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Generieke weerstandsreserve

Naast de specifieke weerstandsreserve (afdekken van de risico’s grondexploitatie en risico’s WWB-I uitgaven) is er ook een generieke weerstandsreserve. Deze reserve dient als dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen ontstaan zoals: opvangen verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties(groter dan aanwezig in specifiek weerstandsvermogen), risico’s gemeentegarantie, mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen, frictiekosten taakstellingen, rentemutaties, knelpunten sociaal domein en afdekken eenmalige begrotingstekorten.

De stand van de generieke weerstandsreserve bedraagt:

(bedragen x €1.000)

Generieke weerstandsreserve

2018

2019

2020

2021

2022

Stand 01-01

1.263

3.296

2.518

2.392

3.753

Mutaties:

1. Diverse raadsbesluiten

2.362

-823

940

1.810

1.991

2. Aanpassing %renteomslag van 2,7% naar 2,5% (lagere exploitatielasten)

0

420

420

420

420

3. Renteresultaat

571

489

479

465

757

4. Aanpassing disconteringsvoet verliesvoorziening grondexploitatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. Voeding reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen (Rb Sluiskwartier 31‑05‑2017)

0

0

-700

-700

0

6. Overheveling van specifiek weerstandsvermogen

0

966

0

0

0

7. Prognose 3e kwartaalrapportage 2018

-900

0

0

0

0

8. Nadelige uitkomsten begroting 2019-2022

0

-1.830

-1.265

-634

0

Saldo

3.296

2.518

2.392

3.753

6.921


Openstaande taakstellingen

In de begroting 2019-2020 zijn diverse taakstellingen opgenomen. De belangrijkste taakstellingen betreffen:

 • Verkoop panden en gronden Deventer NO. De structurele besparing moet €0,3 miljoen structureel bedragen. Dit is een verkoopopbrengst van €7,5 miljoen.
 • Rendementsverbetering vastgoed
 • Transformatie sociaal domein
 • Vergunning parkeren omzetten naar betaald parkeren

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat deze taakstellingen met uitzondering van de taakstelling vergunning parkeren niet worden gerealiseerd.

Ten aanzien van de taakstelling transformatie sociaal domein geven we de volgende toelichting.

De afgelopen jaren zijn de uitgaven in het sociaal domein gestegen. Dat is een landelijk beeld, zo ook in Deventer. Eveneens is duidelijk geworden dat de transformatie, het tot stand brengen van verandering, meer tijd vraagt. De mogelijkheden om bij te sturen zijn beperkt. Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. Dit verandert de komen jaren niet. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid de tekorten structureel worden. Daarnaast hebben we te maken met een taakstelling die bij de VJN 2016 is ingeboekt, waarmee we vanaf 2019 besparingen (vanaf 2020 €1 miljoen structureel) in de begroting moeten realiseren. Onze huidige inzet op transformatie laat nog te weinig financieel resultaat zien. Daarom zullen we de komende jaren sturing moeten geven aan de beheersing van de uitgaven en zullen we dit, naast kwaliteit in de zorg, centraal stellen.

Met het Actieplan Transformatie Sociaal Domein wordt uitvoering gegeven om het beoogd transformatieresultaat te behalen en om de tekorten in het sociaal domein de komende jaren te beheersen. Het komt er met name op neer dat via het sturen op volume en zwaarte in de voorzieningen de uitgaven kunnen worden beheerst naast de sturing op kwaliteit. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welk financieel resultaat we verwachten de komende jaren door de inzet met het actieplan Transformatie Sociaal Domein. Ook is aangegeven welk aanvullend beroep er zal moeten worden gedaan op de algemene middelen bij de VJN 2018. Daarnaast moet aanspraak worden gemaakt op de middelen die het Rijk via circulaires en fondsen ter dekking van tekorten in het sociaal domein beschikbaar stelt. Aanvullend hebben we te maken met de autonome ontwikkelingen vanuit het Regeerakkoord, waaronder een abonnementstarief en verlaging eigen bijdrage, en het creëren extra beschutte werkplekken. Daarnaast wordt een groot deel van de IU sociaal domein vanaf 2020 geïntegreerd in de algemene uitkering, waardoor volume- en loon/prijs ontwikkeling gedekt moeten worden vanuit de algemene middelen. Tot 2020 wordt dit nog gecompenseerd via de IU sociaal domein.

Er is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor sturing op de beheersing van de uitgaven in het sociaal domein. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Actieplan Transformatie Sociaal Domein. De aanpak richt zich op vier thema’s:

 • Preventie
 • Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk)
 • Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit)
 • Monitoring

Het college monitort de stand van zaken en informeert vervolgens de raad elk kwartaal over de voortgang in dit actieplan.

(bedragen x €1.000)

Verwachte resultaten Sociaal domein

2018

2019

2020

2021

2022

Participatie BUIG

0

0

0

0

0

Participatie Re-integratie

0

0

0

0

0

Inzet reserve (weerstandsreserve)

0

0

0

0

0

Beschermd wonen

0

0

0

0

0

WMO nieuwe taken

-380

-450

-600

-550

-600

Ingeboekte transformatieresultaten bij VJN 2016

0

-550

-1.050

-1.050

-1.050

WMO oude taken

50

100

50

0

50

Jeugd prognose

-800

-700

-400

-400

-400

Innovatie

-210

-200

0

0

0

Reserve Sociaal domein (ter dekking Innovatie)

210

200

0

0

0

BVO begroting

-180

-140

-103

-103

-103

Uitbreiding formatie

0

-405

-369

-369

-369

Regionale reserve (deels ter dekking uitbreiding formatie)

0

405

195

0

0

Prijs- en loonstijging WMO, Jeugd en Participatie*

0

0

-1.408

-2.595

-3.829

Volumestijging WMO (inclusief HH)*

0

0

-567

-1.134

-1.702

Dekking vanuit toename accres*

0

0

1.975

3.729

5.531

Totaal tekort Sociaal domein

-1.310

-1.740

-2.277

-2.472

-2.472

Financieel effect van actieplan Transformatie

0

250

500

750

1.000

VJN 2018

1.310

1.490

1.777

1.722

1.472

Saldo

0

0

0

0

0

1) Op dit moment is als risico Jeugd en Wmo in het specifieke weerstandsvermogen een bedrag opgenomen van €2,6 miljoen tegen een kans van optreden 70% (= netto €1.820.000).

2) In het Regeerakkoord is €54 miljoen vrijgemaakt voor ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp (in drie jaarlijkse bedragen van €18 miljoen) naast €54 miljoen die reeds gereserveerd is vanuit het Gemeentefonds. Daarnaast willen gemeenten en het kabinet gezamenlijk €200 miljoen beschikbaar stellen voor een fonds waarop gemeenten in 2018 een beroep kunnen doen als die te maken hebben met een stapeling van tekorten in het sociaal domein.