Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.

De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

 1. Schoon, heel en veilig
 2. Bewuste inrichting
 3. Maximaal rendement
 4. Ruimte voor initiatief

Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.

Actuele beleidscontext

Aantrekkelijke leefomgeving

In de visie Leefomgeving is vastgelegd dat Deventer ervoor kiest de openbare ruimte divers in te zetten; een ‘Deventer mix’. Onze inzet bestaat uit 4 pijlers, namelijk:

 1. De leefomgeving in de hele gemeente is schoon, heel en veilig: We ‘bewaken’ de ondergrens bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 2. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en onderhoudsvriendelijkheid;
 3. Bij het werken in de leefomgeving krijgt de beleving van de openbare ruimte een zwaar accent, naast het maken van economische en sociale verbindingen;
 4. De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar de inwoners met het motto ‘Wij de basis, u de plus’;

Op basis van het Bestuursakkoord 2018-2022 willen wij ons focussen op een aantal terreinen:

 • Deventer werkt
 • Duurzaam Deventer
 • Oog voor elkaar
 • Levendig Deventer
 • Samenwerken en samen leven

Beide stukken sluiten op diverse onderdelen goed op elkaar aan en bieden de nodige aanknopingspunten om vanuit dit programma een verantwoorde begroting op te stellen. Op hoofdlijnen resulteert dat voor Leefomgeving in een aantal speerpunten.

Om economisch aantrekkelijk te blijven dient de leefomgeving niet alleen functioneel goed op orde te zijn maar tevens visueel aantrekkelijk en duurzaam ingericht en beheert te worden. Daarom zullen wij de komende periode investeren in het beheer en onderhoud van o.a. de binnenstad, de haven en de overige bedrijventerreinen. Hierbij zullen wij innovatie en levendigheid ook steeds als belangrijke randvoorwaarden meenemen zodat er ook in de toekomst sprake is van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.

Vanuit duurzaamheid zal binnen het programma meer accent komen te liggen op duurzame bereikbaarheid waarbij met name het fietsgebruik nog beter gestimuleerd en dus ook gefaciliteerd gaat worden. Door in de komende jaren de fietsvoorzieningen te optimaliseren maar ook door intensiever te communiceren met doelgroepen en belanghebbenden wordt bijgedragen aan een duurzamer milieu en aan de gezondheid van de bewoners. Tevens wordt binnen Deventer steeds meer ruimte geboden aan E-laadpalen zodat de elektrische auto's meer locaties ter beschikking krijgen om op te laden. Daarnaast zullen wij de komende jaren investeren in klimaatadaptatie door zoveel mogelijk wateroverlast te voorkomen en door hittestress te beperken.

Bij het onderhoud en de inrichting kijken we breder dan naar de (onderhouds)technische kwaliteit. Ook onderwerpen zoals ‘leefbaarheid’, ‘beleving’ en ‘algemene tevredenheid van bewoners en ondernemers’ krijgen een plaats. Bij het onderhoud van de leefomgeving laten we ons niet alleen leiden door de technische staat, maar houden we ook rekening met de beleving door het publiek. Technologische ontwikkelingen kunnen deze ontwikkeling ondersteunen. Zoals het investeren in de inrichting en met name ook de verlichting van de binnenstad. Hierbij kunnen bewoners en ondernemers samen werken aan hun eigen leefomgeving en er ontstaan tevens kansen voor grotere sociale samenhang in een buurt of wijk.

Er is een aantoonbare relatie tussen een groene leefomgeving, leefbaarheid en gezondheid. Het investeren in groen in de leefomgeving heeft dus maatschappelijke effecten. De komende jaren zal zowel in de regelgeving (omgevingsvisie) als in de uitvoering (openbare ruimte en projecten) gezondheid een specifieke plek krijgen.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • 1, 2, 4, 5

  Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7.

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  14.900.000

 • We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

  5.4 mln exploitaie

  2.6 mln investering

  0.6 mln GRP

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;

  • Storingsdienst;

  • Inspecties;

  • Storingsmeldingen;

  • Innen van parkeergelden en havengelden;

  • Gegevensbeheer;

  • Exploitatiekosten (huur en energie);

  • Belastingen;

  • Handhaving en Toezicht

  3.600.000

 • 1, 2

  Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

 • In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair

 • De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd

  995.000

 • In 2018 zijn we gestart met de reconstructie van de Brinkgreverweg. In 2019 wordt deze reconstructie afgerond.

  300.000

 • 1, 2

  Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.

 • We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

  • reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
  • start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton.
  • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt

  910.000

 • 1, 2, 4, 5

  Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.

 • In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  1.200.00

 • We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.

  50.000

 • 1, 2, 4, 5

  Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7.

 • 1, 2

  Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

 • 1, 2

  Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.

 • 1, 2, 4, 5

  Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  14.900.000

 • We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

  5.4 mln exploitaie

  2.6 mln investering

  0.6 mln GRP

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;

  • Storingsdienst;

  • Inspecties;

  • Storingsmeldingen;

  • Innen van parkeergelden en havengelden;

  • Gegevensbeheer;

  • Exploitatiekosten (huur en energie);

  • Belastingen;

  • Handhaving en Toezicht

  3.600.000

 • In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair

 • De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd

  995.000

 • In 2018 zijn we gestart met de reconstructie van de Brinkgreverweg. In 2019 wordt deze reconstructie afgerond.

  300.000

 • We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

  • reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
  • start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton.
  • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt

  910.000

 • In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  1.200.00

 • We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.

  50.000

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7

%

VeiligheidNL

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

11

%

VeiligheidNL

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

35.501

33.207

33.114

32.835

32.863

Baten

14.309

14.199

14.174

13.974

13.974

Saldo exclusief reserves

-21.191

-19.008

-18.940

-18.861

-18.890

Storting in reserves

1.670

394

186

189

189

Putting uit reserves

3.957

478

302

302

302

Saldo reserves

2.287

84

116

113

113

Saldo inclusief reserves

-18.905

-18.924

-18.824

-18.749

-18.777

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves in 2019 is als volgt te verklaren:

Indexering (diverse taakvelden)

Als gevolg van indexering van lonen en prijzen zijn de lasten in 2019 hoger.

Lagere kapitaallasten (diverse taakvelden)

Als gevolg van een verlaging van het renteomslagpercentage zijn de kapitaallasten in 2019 lager.

Areaal (diverse taakvelden)

De beheerskosten zijn toegenomen als gevolg van een uitbreiding van het areaal openbare ruimte.

Beheerplan IJsseloevers (Verkeer en vervoer)

In 2019 zijn de lasten hoger ten behoeve van uitvoering beheerplan IJsseloevers.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Leefomgeving

2019

2020

2021

2022

0.5

Treasury

19

19

19

19

0.63

Parkeerbelasting

3.218

3.218

3.218

3.218

2.1

Verkeer en vervoer

-14.254

-14.186

-14.198

-14.226

2.2

Parkeren

-1.739

-1.739

-1.739

-1.738

2.4

Economische havens en waterwegen

13

13

13

12

2.5

Openbaar vervoer

-366

-366

-366

-366

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-6.719

-6.719

-6.629

-6.629

6.3

Inkomensregelingen

-624

-624

-624

-624

7.2

Riolering

1.614

1.614

1.614

1.614

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-168

-169

-169

-169

8.1

Ruimtelijke ordening

Saldo Programma

-19.008

-18.940

-18.861

-18.890

Investeringen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. investeringen

3.580

Inkomsten t.g.v. investeringen

995

Saldo

-2.585

Toelichting

De raming heeft betrekking op de volgende investeringen:

 • Fietsparkeren Binnenstad
 • Investeringen riolering conform het GRP 2015-2019
 • Reconstructie Wezenland
 • Oostriklaan

Verbonden Partijen

Coöperatie ParkeerService ua
NV Centrumgarage Deventer
Het Groenbedrijf BV