Dekking programmaplan

Inleiding

In de programma’s Burger en bestuur tot en met Bedrijfsvoering zijn de gemeentelijke activiteiten en middeleninzet samengevat. De kosten van deze programma’s moeten gedekt worden.

Het dekking programmaplan bevat een overzicht van de beschikbare dekkingsmiddelen voor de begroting en geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de begroting.

Hieronder wordt het resultaat van de meerjarenbegroting weergegeven, zowel exclusief alsook inclusief verrekening van reserves. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma’s en van de beschikbare dekkingsmiddelen.

Resultaat meerjarenbegroting

Alles uitklappen
Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves

In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van de begroting gepresenteerd, die onderdeel uitmaken van de totale uitkomst van deze begroting. In hoofdstuk Financiële uitkomsten begroting, treft u een nadere toelichting en specificatie aan.

(bedragen x €1.000)

Resultaat begroting inclusief verrekening reserves

2019

2020

2021

2022

Resultaat exclusief inzet reserves

-6.422

-420

1.603

3.543

Verrekening reserves

6.422

420

-1.603

-3.016

Totaal resultaat meerjarenbegroting

0

0

0

527


Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves

In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld van de gemeentelijke ‘omzet’. Deze bedraagt voor 2019 €326 miljoen. Het resultaat (onder in de tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor. Het saldo per programma en de algemene dekkingsmiddelen zijn hierna verder gespecificeerd.

(bedragen x €1.000)

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

2019

2020

2021

2022

Totaal lasten programma's (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

325.839

322.992

317.987

314.264

Totaal baten programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

102.464

103.993

99.541

95.813

Totaal saldo programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

-223.375

-218.999

-218.446

-218.451

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen

216.953

218.579

220.049

221.994

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

-6.422

-420

1.603

3.543


Verrekening met reserves

In onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste resp. ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor detailinformatie per programma wordt verwezen naar bijlage Resultaatbestemming. Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar.

(bedragen x €1.000)

Reserves

2019

2020

2021

2022

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) exclusief rentetoevoeging

6.815

787

-1.270

-2.706

Toevoeging van rente aan reserves (-)

393

367

333

310

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) inclusief rentetoevoeging

6.422

420

-1.603

-3.016


Saldo lasten en baten per programma

In dit overzicht zijn de saldo's per programma (excl. reserve mutaties) samengevat.

(bedragen x €1.000)

Saldo per programma

2019

2020

2021

2022

Burger en bestuur

-5.952

-5.686

-5.739

-5.901

Openbare orde en veiligheid

-9.418

-9.411

-9.481

-9.672

Leefomgeving

-20.148

-19.623

-19.303

-19.332

Milieu en duurzaamheid

-2.412

-1.521

-1.431

-1.431

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.889

-2.064

-2.058

-2.128

Herstructurering en vastgoed

869

1.171

1.229

1.238

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-32.713

-31.905

-31.300

-30.956

Meedoen

-75.482

-75.478

-75.976

-76.153

Jeugd en onderwijs

-34.597

-34.727

-34.566

-34.400

Economie, kunst en cultuur

-15.324

-15.032

-14.879

-14.834

Bedrijfsvoering

-25.309

-24.724

-24.941

-24881

Totaal

-223.375

-218.999

-218.446

-218.451

Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste dekkingsbron voor de gemeentelijke lasten zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen, waarvan de Algemene Uitkering (AU) en de Onroerende zaakbelasting (OZB) de belangrijkste zijn. De dekkingsmiddelen die direct verbonden zijn aan taakvelden, zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn als opbrengst ondergebracht in het betreffende programma. Naast deze algemene dekkingsmiddelen is er ook een aantal lasten en baten, dat daar (nog) buiten valt. Het betreft gereserveerde lasten en baten van algemeen karakter die nog nadere uitwerking behoeven alvorens te worden toebedeeld aan een programma. Ze worden per onderwerp kort toegelicht, en voor zover relevant daarna gespecificeerd.

(bedragen x €1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2019

2020

2021

2022

Algemene uitkering

197.789

203.001

206.943

211.294

Lokale heffingen

26.478

27.303

28.203

29.178

Saldo financieringsfunctie

882

846

798

1.068

Dividend

1.245

1.241

1.241

1.241

Calculatieverschillen

-1.113

-764

-653

-875

Overige algemene dekkingsmiddelen

-297

-534

-537

-543

Uitvoeringskosten lokale heffingen

-1.352

-1.353

-1.250

-1.250

Gestalde budgetten:

Onvoorzien

-225

-225

-225

-225

Areaal infrastructuur

-234

-434

-634

-834

Exploitatie bibliotheek

-204

-204

-204

-204

Exploitatie Viking

-150

-150

-150

-150

Expoitatie Speelgoed Museum

-1.725

-300

-300

-300

Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden

0

-850

-850

-300

Ontwikkeling zorgconcepten

0

0

-500

0

Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering

-188

-330

-29

-26

Herinrichting Grote Kerkhof

-10

-165

-165

-165

Sporthal Keizerslanden

-200

-200

-200

Stelpost accres AU

-700

-700

-700

-600

Stelpost autonome ontwikkelingen

-600

-950

-1.300

-1.650

Stelposten Algemene uitkering

-617

-2.272

-3.085

-4.319

Stelpost prijzen en lonen

-100

-2.968

-5.620

-8.351

Stelpost investeringen

-1.616

-1.110

-482

-482

Technische stelposten

-310

-303

-252

-313

Totaal

216.953

218.579

220.049

221.994

Algemene uitkering

Gemeente Deventer ontvangt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. De verdeling van het geld over de gemeenten vindt plaats op basis van verdeelmaatstaven.

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de lokale heffingen waarbij er geen relatie ligt tussen de kosten en de opbrengsten. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:

  • de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
  • de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.

Calculatieverschillen kostenplaatsen

In een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil. Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post ‘overige algemene dekkingsmiddelen’ bestaat met name uit de bespaarde rente op de reserves afkopen erfpacht en de vermogensreserve en kosten voormalig personeel.

Uitvoeringskosten lokale heffingen

Uitvoeringskosten lokale heffingen zijn de kosten voor het heffen en invorderen van de belastingen en heffingen. Dit zijn onder andere kosten van het gegevensbeheer, alle correspondentie en andere administratieve handelingen.

Gestalde budgetten

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen worden verantwoord op de programma’s waarop deze betrekking hebben. Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend.

Stelposten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend.

Vennootschapsbelasting

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Op basis van de wetgeving zijn de verschillende activiteiten van gemeente Deventer onderzocht of er sprake is van het drijven van een onderneming. Dat is tot op heden niet het geval. Voor de begroting betekent dit dat er geen financiële consequenties in de vorm van Vpb belastingafdracht zijn opgenomen.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Overhead

In de nieuwe BBV-regels is voorgeschreven wat onder de definitie overhead wordt verstaan.

De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

Met ingang van de begroting 2017 moet in het programmaplan worden aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Overhead

25.309

24.724

24.941

24.881