Milieu

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. De energietransitie is als gevolg van het akkoord van Parijs en de aardbevingen van Groningen landelijk en regionaal / lokaal een urgente opgave geworden. Het Rijk vraagt in wetgeving (wet VET 1 juli 2018) en in het Klimaatakkoord een stevige regierol van de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.

Actuele beleidscontext

De gemeenteraad heeft begin 2018 het Afval- en Grondstoffenplan 2015 – 2018 geëvalueerd. Er is sprake van 86 kilo restafval per inwoner per jaar. Deventer blijft daarmee koploper afvalscheiding. Het komende jaar zal aan de gemeenteraad een nieuw Afval- en Grondstoffenplan worden voorgelegd.

Op gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad.

Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Vrijwel alle milieuwetgeving zal worden opgenomen in de Omgevingswet. In een aantal gevallen, zoals bodem, wordt dit gecombineerd met een ingrijpende stelselwijziging en met (ruimtelijke en milieu) ingrepen als gevolg van de energietransitie, o.a. door de zoektocht naar nieuwe energiebronnen zoals geothermie. Voor de invoering van de Omgevingswet is op vrijwel alle beleidsterreinen personele inzet nodig.

Voor duurzaamheid is het wat en hoe vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018). De energietransitie krijgt steeds meer vorm in publiek-private samenwerkingsvormen tussen burgers, bedrijfsleven, woningcorporaties, energienetbeheerders en -leveranciers, (kennis)instellingen maatschappelijke organisaties en (mede)overheden. Als vervolg op de routekaart komt er in 2019 een Energieplan, waarin de transitie-opgave wordt vertaald naar de opwek, opslag en distributie van duurzame energie. Het warmtevraagstuk is hierin cruciaal. In maart 2018 heeft de raad het locatieonderzoek naar windenergie ontvangen waarover nog een besluit moet worden genomen. Het aantal initiatieven voor zonnestroom / parken neemt toe en vraagt om een (her)overweging van ruimtelijke en andere criteria (Structuurvisie Zonnestroom 2015 is niet vastgesteld). Gemeenten worden door het Rijk (Klimaatakkoord) gevraagd om aan te sluiten bij een regio voor een Regionale Energie Strategie (RES).

Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving en bij bodem, geluid en lucht speelt de ontwikkeling van de Omgevingsdienst. In de nieuwe VTH-wet is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om het Basispakket aan milieutaken onder te brengen in de Openbaar Lichaam in een Gemeenschappelijke Regeling. De Omgevingsdienst IJsselland is vanaf 1 januari 2018 operationeel. De Basistaken rond asbest moeten voor Deventer nog worden overgedragen aan de OD. Naar verwachting zijn hiervoor extra uren nodig om goed voorbereid te zijn op de nieuwe asbestwet (2024).

Een specifiek onderwerp waar komende jaren aandacht voor wordt gevraagd is asbest. De wetgever heeft bepaald dat alle asbestdaken per 2024 gesaneerd moeten zijn. De provincie verwacht hierbij een stevige inzet van gemeenten. Van 2018 tot en met 2022 is hiervoor jaarlijks €50.000 gereserveerd.

In 2018 heeft de gemeente Deventer meegedaan aan een grootschalig aanbesteding van de provincie Overijssel en Gelderland voor een nieuwe concessiehouder voor elektrische laadpalen. Naar verwachting worden, op aanvraag, de komende drie jaar 100 laadpalen in de openbare ruimte bijgeplaatst.

Overige relevante beleidskaders zijn: herziene kader Externe Veiligheid, Basisnet Spoor, Werkwijze Ecologie, Europese normen voor Luchtkwaliteit, Verdrag van Aarhus betreffende informatie, inspraak en besluitvorming inzake milieuaangelegenheden.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.

 • Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer  door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2019-2023 worden opgesteld waarin volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

 • Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.

 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

 • Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

 • Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.

 • Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.

 • Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

 • Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven. We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren.

 • Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018 – 2021 in 3 wijken aan de slag met de fossielvrij en betaalbaar wonen, start in proeftuin Zandweerd.

 • Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

 • Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

 • Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

 • Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

 • Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.

 • Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.

 • Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.

 • Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

 • Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

 • Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer  door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2019-2023 worden opgesteld waarin volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

 • Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

 • Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.

 • Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

 • Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven. We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren.

 • Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018 – 2021 in 3 wijken aan de slag met de fossielvrij en betaalbaar wonen, start in proeftuin Zandweerd.

 • Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

 • Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

33

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

388

Kg/inwoner

CBS

34

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

4,50

%

RWS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

16.479

15.068

13.683

13.604

13.604

Baten

12.572

12.656

12.163

12.173

12.173

Saldo exclusief reserves

-3.908

-2.412

-1.521

-1.431

-1.431

Storting in reserves

67

67

67

Putting uit reserves

2.609

748

28

Saldo reserves

2.609

748

-39

-67

-67

Saldo inclusief reserves

-1.298

-1.665

-1.560

-1.499

-1.499

De mutatie van het saldo inclusief reserves in 2019 is als volgt te verklaren:

Afval

De eenmalige bijdrage (2018) in verband met de nieuwe milieustraat (€1.626.500), met dekking uit de reserve huishoudelijk afval.

Milieubeheer

Als gevolg van nieuw beleid zijn de lasten in 2019 hoger. Dit betreft incidenteel voorlichting luchtkwaliteit (€25.000), het energieplan (€100.000), circulaire hotspots (€50.000) en transform (€40.000). Structureel zijn de budgetten voor asbestdaken (€50.000) en het duurzaamheidscentrum (€25.000) opgenomen in de begroting.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Milieu

2019

2020

2021

2022

0.5

Treasury

10

185

185

185

6.3

Inkomensregelingen

-775

-775

-775

-775

7.3

Afval

1.810

2.037

2.037

2.037

7.4

Milieubeheer

-3.457

-2.967

-2.878

-2.878

Saldo Programma

-2.412

-1.521

-1.431

-1.431

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
GR Omgevingsdienst IJsselland