Investeringen

Inleiding

De gemeente Deventer werkt door aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. Voorbeelden zijn de vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid van de stad door verbreding van de Hanzeweg. Deze projecten naderen inmiddels de afronding.

Wij staan voortdurend voor de uitdaging om met beperkte middelen taken en investeringen uit te voeren. Omdat wij daarbij selectief moeten zijn, kiezen wij tussen ‘onvermijdelijk’ en ‘minder noodzakelijk’. Het behoud van de kracht en kwaliteit van onze gemeente staat daarbij centraal. Wij ontwikkelen ons op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, bereikbaarheid en onderwijs. Samen met onze partners investeren wij in het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu van de gemeente. We versterken daarbij de verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke werkterrein van de gemeente.

Een ruimtelijk, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen die zorgen voor nieuwe dynamiek en werk in de stad. Investeringen waar inwoners, bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Daarom blijft het college in de begroting ruimte maken voor investeringen.

Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen op de korte, middellange en lange planningshorizon worden keuzes gemaakt. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen niet eenvoudig zijn. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ vastgesteld. In deze paragraaf zijn zowel de beleidsuitgangspunten als de investeringen zelf opgenomen. Daarnaast biedt deze paragraaf inzicht in een meerjarige investeringsplanning.

Beleidsuitgangspunten

Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld. Ieder investeringsinitiatief wordt consequent beoordeeld op deze vier elementen.

Conform de nota ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ (2006) wordt jaarlijks in de voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld (zie hoofdstuk Investeringsplanning).

Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor het element geld financiële spelregels vastgesteld. In deze spelregels worden twee investeringsstromingen onderscheiden;

Deze twee investeringsstromen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente Deventer.

Autonome investeringen

Autonome investeringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbetert product of nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma. Voor deze investeringen zijn aanvullende middelen nodig (subsidies, nieuw voor oud, vrijval).

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Uitgangspunt is dat deze worden gedekt vanuit de lopende begroting.

Welke investeringen worden in 2019 gerealiseerd?

Op basis van de Voorjaarsnota 2018 en de geprioriteerde investeringsplanning worden hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in exploitatielasten voor de jaren vanaf 2020.

Alles uitklappen
Autonome investeringen

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal bruto investering

Begroting2019

Dekking

ICT

Bedrijfsvoering

Overhead

8.283

899

Egalisatiereserve DOWR-i

VMBO Etty Hillesum

Jeugd en onderwijs

Onderwijshuisvesting

10.480

10.480

Reserve Gemeentebrede Investeringen en reserve onderwijs huisvesting

Fietsparkeren binnenstad

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

210

210

Reserve Gemeentebrede Investeringen

Sporthal Keizerslanden

Jeugd en onderwijs

Onderwijshuisvesting

1.500

1.500

Algemene middelen

Oostriklaan

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

995

995

Bijdrage derde

Fietssnelweg Deventer Zutphen

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

1.000

1.000

MJOP MIND

Digitalisering parkeren

Leefomgeving

Betaald parkeren

350

350

Parkeerexploitatie

Veld Pickwick Players

Meedoen

Sportaccommodaties

200

200

Algemene middelen

Winkelcentrum Colmschate

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening

600

600

Algemene middelen

Totaal

23.618

16.234

Toelichting

ICT

Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.

VMBO Etty Hillesum

Het Etty Hillesum wil een gebouw realiseren conform het bouwkompas, dat voldoet aan meest recente duurzaamheidsnormen en benodigde flexibiliteit. De geraamde kosten hiervoor bedragen €18 miljoen. Naast de eigen bijdrage van Etty Hillesum is de gemeente verplicht een wettelijke bijdrage conform de VNG te voldoen.

Fietsparkeren binnenstad

Om de binnenstad bereikbaar te maken en te houden zijn meer logische en bereikbare fietsparkeerplekken noodzakelijk. Daarvoor heeft de Raad in 2016 een krediet van €900.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om de onbewaakte parkeermogelijkheden voor fietsers in de binnenstad te verbeteren.

Sporthal Keizerslanden

Onderdeel van het verbeteren van de huisvesting VMBO Etty Hillesum betreft de realisatie van twee gymzalen. Naast deze twee gymzalen wordt gebruik gemaakt van sporthal Keizerslanden. Deze sporthal is ongeveer 35 jaar oud en binnenkort toe aan groot onderhoud dan wel nieuwbouw. Op basis van een globale raming reserveren wij in 2019 investeringsmiddelen voor vervanging van de sporthal.

Oostriklaan

Samen met ProRail werken wij aan een onderdoorgang van de Oostriklaan en reconstructie van aanliggende wegen. Dit betekent voor de gemeente een investering van €950.000 dat gedekt wordt door een bijdrage van ProRail.

Fietssnelweg Deventer Zutphen

In het kader van de Clean Tech Regio hebben wij met de gemeenten Zutphen en Lochem en de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt over cofinanciering van de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Wij dragen uit het MIND budget €1miljoen bij in de investering.

Digitalisering parkeren

Samen met het opzetten van een nieuwe constructie voor de beheertaken, gaan wij de processen binnen het product parkeren verder digitaliseren en optimaliseren. Daarvoor dient een nieuw digitaal parkeer vergunningsysteem aangeschaft te worden zodat de processen efficiënter afgehandeld kunnen worden.

Veld Pickwick Players

Het bestaande grasveld wordt vervangen door een hybride kunstgrasveld.

Winkelcentrum Colmschate

Wij geven een kwaliteitsimpuls aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.

Grondexploitatie

De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht (handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.


Going concern investeringen

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal bruto investering

Begroting 2019

Dekking

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Leefomgeving

Riolering

869

869

Tarieven

Meerjarenonderhouds- programma openbare ruimte (MJOP)

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

3.844

3.844

MJOP Programma Leefomgeving

Totaal

4.713

4.713

Toelichting

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Op diverse plekken in de gemeente worden in 2018 rioleringen vervangen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (in 2014 door de Raad vastgesteld). Hier zijn wel tussentijds verschuivingen in geweest, binnen het financiële kader van het GRP. Om het waterafvoer te verbeteren worden in 2019 klimaatadaptatie maatregelen uitgevoerd, nemen wij maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en worden gresaansluitingen vervangen. Voor deze investeringen in economisch nut is een bedrag van circa €605.000 geprognosticeerd (jaarschijf 2019).

Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP)

De Oosterwechelseweg, Wezenland en Ceintuurbaan/ Zamenhof zijn aan vervanging toe. Centrale doelstelling van deze MJOP projecten is het verbeteren van de constructieve staat van de hoofdrijbaan en het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen.


Investeringsplanning meerjarig

Hieronder is een compleet beeld van het meerjarig geprognosticeerd investeringsprogramma opgenomen. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de autonome en goïng concern investeringen. Voor een aantal investeringsprojecten zal te zijner tijd een afzonderlijk inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

2019

2020

2021

2022

ICT

Bedrijfsvoering

Overhead

1.949

2.820

1.405

1.370

Erfpachtgrond DOIC

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

3.000

Totaal

1.949

2.820

4.405

1.370

DOIC

Conform de samenwerkingsovereenkomst met Akzo en HMO investeert de gemeente in de gronden en geeft deze in erfpacht uit. In 2018 zijn de eerste gronden overgedragen. In 2021 volgt het tweede deel.