Economie kunst en cultuur

Omschrijving

We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven.

Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.

Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee aan de slag.

Deventer ligt aan de rijksweg A1, op een knooppunt van spoorverbindingen en aan de IJssel. Deze ligging, in combinatie met een historische stad en een prachtig buitengebied biedt grote economische potenties. De komende periode gaan we die economische potenties beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Dat doen we maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Duurzaamheid en circulaire economie zijn niet alleen een uitkomst, maar ook een aanjager voor de lokale economie

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

We investeren in de economie van Deventer. In zaken die de economische structuur sterker en toekomstbestendig maken, zoals energietransitie, circulaire economie, een sterke binding met het onderwijs en een goede bereikbaarheid. De Economische visie en de door ondernemers zelf opgestelde “Deventer ambitiekaart” vormen het uitgangspunt. We concretiseren deze samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) en we stemmen het af in de Cleantech Regio en met partners zoals Zwolle. Ook zoeken we samenwerking met de provincie, over onze provinciegrenzen heen en internationaal. De internationale dimensie kan voor nieuwe kansen voor de economie van Deventer zorgen. Wij blijven investeren in de relaties tussen bedrijven en onderwijs.

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een MKB-vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling.

De binnenstad van Deventer bruist. We werken samen met inwoners en ondernemers aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken. Daarom investeren we in openbare ruimte, in bereikbaarheid en een ruim cultureel aanbod. Ook ondernemers en vastgoedeigenaren investeren in de binnenstad via de BIZ. Samen met hen werken we aan een goed vestigingsklimaat en een groeiend aantal bezoekers.

We hebben een Binnenstadagenda opgesteld waarin het ambitiedocument “Bericht aan de Stad” van Coenen & Asselbergs nog steeds leidend is.

In het buitengebied en de dorpen is ruimte om te ondernemen. Het grootste deel van het Deventer grondoppervlak heeft een agrarische bestemming en wordt ingezet voor de voedselproductie. Agrarische gezinsbedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend binnen

het karakter en de schaal van het Sallandse landschap. In het buitengebied is ook ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg, onder meer als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. Zo wordt de verbinding tussen platteland en stad versterkt. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het voorzieningenniveau van groot belang.

We willen dat Deventer zich nadrukkelijker toont aan de buitenwereld, ook in de samenwerkingsverbanden in de regio. Die samenwerkingsverbanden zijn van belang omdat we samen sterker staan. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het

voetlicht brengen binnen de regionale samenwerking. Dan hebben we het over onder andere de regio Stedendriehoek, de regio Zwolle, de regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland.

Een goed woonaanbod is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde werknemers. Dat begint met geschikte woonruimte voor studenten en starters. Talent willen we binden aan Deventer. Pas afgestudeerden en jongeren die werk in Deventer hebben gevonden, willen we verleiden om hier ook te komen wonen. Ook inwoners die elders werken met veelal een midden of hoger inkomen willen we in Deventer faciliteren met ons vestigingsklimaat.

Deventer is trots op het bloeiende, culturele leven met makers in alle disciplines en een rijk palet aan podia waarbij ook stad en platteland als decor kunnen dienen. De evenementen, concerten, voorstellingen en exposities enthousiasmeren een publiek van Deventenaren én bezoekers van buiten.

De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Behalve de economische waarde door omzet bij podia, detailhandel en horeca, is de intrinsieke waarde van kunst en cultuur minstens zo belangrijk. Kunst en cultuur maken ons leven rijker en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Daarom geven we met Cultuureducatie jongeren en volwassen en laagdrempelig toegang tot muziek, dans en beeldende kunst. Daarnaast koesteren wij het enthousiasme van beoefenaars van amateurkunst en hun vele verenigingen vol gedreven vrijwilligers.

Samen met culturele instellingen en kleine of individuele makers van kunst en cultuur ontwikkelen we een nieuwe Cultuurvisie. We starten hiermee in 2018. We willen een herijking van de subsidieverlening, door een verschuiving van financiering van instellingen naar financiering van functies en programma’s. Deze herijking doet recht aan de snel veranderende cultuurwereld, waar nieuwe disciplines en dito makers toetreden en oude disciplines zich opnieuw uitvinden. We formuleren criteria en behoeftes per functie en vertalen dat naar programma’s, functies en geld.

Daarnaast willen we de huisvesting bekijken en de mogelijkheden die meer samenwerking tussen organisaties kan bieden. Tegelijk verkennen we mogelijkheden van regionale en Europese samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van culturele proeftuinen.

Deventer Verhaal toont de collectie in het decor van Deventer, op uiteenlopende plekken. We gaan voor goede museale concepten in het decor van stad en ommeland.

Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar 2018 verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken.

Wij hechten aan een sterke lokale omroep. Als onderdeel van de nieuwe Cultuurvisie willen wij een overtuigend plan voor een toekomstbestendige lokale omroep.

Actuele beleidscontext

Economie

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven.

Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, om maximaal gebruik te kunnen maken van onze ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van kenniseconomie, informatietechnologie, innovatieve duurzaamheid en circulaire economie. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De Economische visie en de door ondernemers zelf opgestelde “Deventer ambitiekaart” vormen het uitgangspunt. We concretiseren deze samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) en we stemmen het af in de Cleantech Regio en met partners zoals Zwolle. Ook zoeken we samenwerking met de provincie, over onze provinciegrenzen heen en mogelijk internationaal. Wij blijven investeren in de relaties tussen bedrijven en onderwijs.

Begin 2019 presenteren we een economisch uitvoeringsprogramma waarin in ieder geval aandacht is voor de volgende aspecten:

 • de herontwikkeling van de Deventer haven met een containerterminal;
 • het aantrekken van bedrijven op A1 Bedrijvenpark Deventer;
 • het ontwikkelen van de Poort van Deventer, het gebied tussen de A1 en de Prins Bernardsluis met onder meer de Gasfabriek, S/Park en Hartenaasje;
 • de ontwikkeling van de zone Stationsplein – Handelskade tot stadscampus;
 • de modernisering en herinrichting van de oudere bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide;
 • het aanpakken van de jeugdwerkloosheid;
 • het meewerken aan de realisatie van een Centrum Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid;
 • het versterken van de vitaliteit van het platteland.

In 2019 zal sterk worden ingezet op de profilering van Deventer, zowel voor het aantrekken van bedrijven, het aantrekken van nieuwe inwoners als het versterken van toerisme en recreatie. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het ‘merk’ Deventer, waarvan de ontwikkeling in 2018 is gestart. Ook zal het actieplan ‘Deventer op de kaart’, worden uitgewerkt. Dit plan vormt de basis voor economische lobbyactiviteiten.

Cultuur

Deventer is trots op het bloeiende, culturele leven met makers in alle disciplines en een rijk palet aan podia waarbij ook stad en platteland als decor kunnen dienen. De evenementen, concerten, voorstellingen en exposities enthousiasmeren een publiek van Deventenaren én bezoekers van buiten.

Behalve de economische waarde door omzet bij podia, detailhandel en horeca, is de intrinsieke waarde van kunst en cultuur minstens zo belangrijk. Kunst en cultuur maken ons leven rijker en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Daarom geven we met Cultuureducatie jongeren en volwassenen laagdrempelig toegang tot muziek, dans en beeldende kunst. Daarnaast koesteren wij het enthousiasme van beoefenaars van amateurkunst en hun vele verenigingen vol gedreven vrijwilligers.

Het cultuurveld is sterk in beweging. In 2018 zijn grote stappen gezet in de transformatie van het Kunstcircuit. Daarnaast vaart de ontwikkeling van de Viking en het Speelgoedmuseum nog steeds in woelige wateren.

De druk op de beschikbare financiële middelen voor cultuur is groot. Tegelijkertijd betreden nieuwe spelers het veld en onderkent iedereen in het veld de noodzaak tot vernieuwing. De komende jaren zullen stappen gezet moeten worden om het cultuurveld vitaal en florerend te houden. De basis daarvan gaat gelegd worden in een nieuwe Cultuurvisie.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

 • Een  samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin oa de volgende bouwstenen zijn verwerkt:

  Bedrijventerreinen

  Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, vergroten van de mogelijkheden voor  goederenvervoer over water en herontwikkeling van  de haven, Bedrijvenpark A1, modernisering bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide

  Binnenstad

  Samen met het Deventer Binnenstadsmanagement geven wij uitvoering Binnenstadsagenda, waarin  gericht aandacht is voor de versterking van economie van de binnenstad:  horeca,   detailhandel en markten.

  Ondernemersklimaat

  Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het  acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers (‘Bedrijvenloket’en Ondernemershuis Deventer).

  Vitaal Platteland

  Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.

  Arbeidsmarkt  en Human Capital agenda

  Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd, waarbij we met name kijken naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid

  Kenniscampus (Stadscampus)

  We ontwikkelen de kenniscampus in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om daarmee jonge hooggeschoolden (ict-ers, onderzoekers en ander talent) aan te kunnen trekken.

  Regio

  We continueren onze deelname aan en samenwerking met de strategische board in de CleanTechRegio.. De samenwerking spitst zich toe op arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, innovatie, circulaire economie, energietransitie

  Innovatie

  We ondersteunen de Gasfabriek, een kansrijk ecosysteem voor (startende) ondernemers in technische innovatie.

  Met  de Gezondheidsdienst voor Dieren, provincie Overijssel, bedrijfsleven en onderwijs, realiseren we het Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid CIDD Samen met belangrijke betrokkenen inde stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van  kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten

 • Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen.

 • Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

 • Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).

 • Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.

 • Bij het opstellen van de cultuurvisie , in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld door middel van een gemeente brede programmering.

 • Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.

 • Er wordt uitvoering gegeven aan een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie

 • Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.

 • De marketing van Deventer wordt uitgevoerd  aan de hand van het nieuwe marketing concept …indeventer!, en merken als Deventer, Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

 • Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden, met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.

 • Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

 • We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen  met partners voor het behoud van het erfgoed,  voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed.  

 • Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

 • Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen.

 • Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.

 • Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.

 • Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.

 • Een  samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin oa de volgende bouwstenen zijn verwerkt:

  Bedrijventerreinen

  Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, vergroten van de mogelijkheden voor  goederenvervoer over water en herontwikkeling van  de haven, Bedrijvenpark A1, modernisering bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide

  Binnenstad

  Samen met het Deventer Binnenstadsmanagement geven wij uitvoering Binnenstadsagenda, waarin  gericht aandacht is voor de versterking van economie van de binnenstad:  horeca,   detailhandel en markten.

  Ondernemersklimaat

  Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het  acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers (‘Bedrijvenloket’en Ondernemershuis Deventer).

  Vitaal Platteland

  Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.

  Arbeidsmarkt  en Human Capital agenda

  Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd, waarbij we met name kijken naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid

  Kenniscampus (Stadscampus)

  We ontwikkelen de kenniscampus in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om daarmee jonge hooggeschoolden (ict-ers, onderzoekers en ander talent) aan te kunnen trekken.

  Regio

  We continueren onze deelname aan en samenwerking met de strategische board in de CleanTechRegio.. De samenwerking spitst zich toe op arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, innovatie, circulaire economie, energietransitie

  Innovatie

  We ondersteunen de Gasfabriek, een kansrijk ecosysteem voor (startende) ondernemers in technische innovatie.

  Met  de Gezondheidsdienst voor Dieren, provincie Overijssel, bedrijfsleven en onderwijs, realiseren we het Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid CIDD Samen met belangrijke betrokkenen inde stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van  kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten

 • Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

 • Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).

 • Bij het opstellen van de cultuurvisie , in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld door middel van een gemeente brede programmering.

 • Er wordt uitvoering gegeven aan een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie

 • De marketing van Deventer wordt uitgevoerd  aan de hand van het nieuwe marketing concept …indeventer!, en merken als Deventer, Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

 • Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden, met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

 • Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

 • We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen  met partners voor het behoud van het erfgoed,  voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed.  

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

14

Economie

Functiemenging

53,20

%

LISA

15

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

128

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor gemeenten

16

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

129,90

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

19.747

17.987

17.677

17.478

17.412

Baten

5.895

2.663

2.645

2.599

2.578

Saldo exclusief reserves

-13.851

-15.324

-15.032

-14.879

-14.834

Storting in reserves

3.342

43

43

43

43

Putting uit reserves

2.085

183

108

70

70

Saldo reserves

-1.257

140

65

27

27

Saldo inclusief reserves

-15.109

-15.184

-14.967

-14.851

-14.807

De mutatie van het saldo inclusief reserves in 2019 is als volgt te verklaren:

Economische promotie

In 2018 is een bijdrage verleend van €270.000 als bijdrage in het totale programmabudget van €2 miljoen voor het projectbureau Deventer 1250.

Overig

In 2019 zijn de incidentele budgetten voor nieuw beleid opgenomen (Mediabeleid €50.000, Cultuurvisie €25.000 en CIDD €20.000).

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Economie kunst en cultuur

2019

2020

2021

2022

0.5

Treasury

694

676

658

638

3.1

Economische ontwikkeling

-1.073

-1.003

-964

-964

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-655

-555

-555

-505

3.4

Economische promotie

-829

-828

-827

-827

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-4.845

-4.718

-4.718

-4.718

5.4

Musea

-1.281

-1.281

-1.281

-1.281

5.5

Cultureel erfgoed

-1.604

-1.645

-1.635

-1.623

5.6

Media

-5.732

-5.679

-5.556

-5.553

Saldo Programma

-15.324

-15.032

-14.879

-14.834

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

52

52

52

52

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

143

143

143

143

Saldo

91

91

91

91

Verbonden Partijen

NV Bergkwartier
NV Deventer schouwburg
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
GR Recreatiegemeenschap Salland
NV Luchthaven Teuge
GR Historisch Centrum Overijssel