Jeugd en onderwijs

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, door goed onderwijs ontwikkelen inwoners zich, doen iets voor een ander of voor de stad en dragen daardoor bij aan een sterk Deventer. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:

 • Preventie
 • Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk)
 • Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit)
 • Monitoring
Actuele beleidscontext

Met onze toegangen in de wijk verlenen we integraal, snel en adequaat zorg en ondersteuning aan bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie van bewoners, maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van bewoners en hun omgeving, benutten we bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen danwel zetten we maatwerk in. We richten de transformatieopgave op:

1. Preventie
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende- of algemene voorziening niet voldoet. Preventie vormt een belangrijk onderdeel in de visie van wieg naar werk 5.0.

2. Toegang
We gaan de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer inrichten. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.

3. Maatwerk
In 2019 maken we met partijen in de stad afspraken voor zorg en ondersteuning, om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+.

4. Huisvesting Onderwijs
De leegstand van schoolgebouwen en de komst van een aantal nieuwe scholen brengt met zich mee dat er een herschikking van locaties en gebouwen moet plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP). Voor de herschikking van schoolgebouwen om de leegstand te verminderen ligt het voortouw bij de schoolbesturen. De gemeente brengt partijen bijeen om te komen tot een optimale onderwijshuisvesting op gemeentelijk niveau. In 2019 wordt de definitieve huisvesting voor IBS De Zonnebloem gerealiseerd, door gebruik te maken van leegstand in een bestaand schoolgebouw.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid.

 • 480 Kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand willen we signaleren en toeleiden naar vve en vervolgens bieden we deze kinderen vve aan.

 • Realiseren van adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs op basis van het Integraal Huisvestingsplan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2019, dit laatste vastgesteld in het oogo en door college, raad eind 2018.

 • Het Schakelpunt (multidisciplinair overleg van ketenpartners in zorg, werk, onderwijs en het jongerenloket) bespreekt voor het schooljaar 2018/2019 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg en regelt dit.

 • We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

 • Voor 95% van de aanvragen via de toegang wordt zorg ingekocht zodat iedereen passend aanbod krijgt

 • We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid.

 • We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

 • 480 Kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand willen we signaleren en toeleiden naar vve en vervolgens bieden we deze kinderen vve aan.

 • Realiseren van adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs op basis van het Integraal Huisvestingsplan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2019, dit laatste vastgesteld in het oogo en door college, raad eind 2018.

 • Het Schakelpunt (multidisciplinair overleg van ketenpartners in zorg, werk, onderwijs en het jongerenloket) bespreekt voor het schooljaar 2018/2019 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg en regelt dit.

 • Voor 95% van de aanvragen via de toegang wordt zorg ingekocht zodat iedereen passend aanbod krijgt

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

1,10

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18

Onderwijs

Relatief verzuim

26,18

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,70

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO

22

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

1,74

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

23

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

6,45

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

25

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

11,84

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

29

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

11,40

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,10

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,50

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

38.263

35.267

35.397

35.236

35.069

Baten

4.063

670

670

670

670

Saldo exclusief reserves

-34.200

-34.597

-34.727

-34.566

-34.400

Storting in reserves

8

1.500

Putting uit reserves

1.725

2.826

1.380

938

734

Saldo reserves

1.717

1.326

1.380

938

734

Saldo inclusief reserves

-32.483

-33.271

-33.348

-33.628

-33.666

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves is als volgt te verklaren:

Maatwerkdienstverlening 18-

In de Meicirculaire is in verband met de loon en prijsstijging €715.000 toegevoegd aan het budget voor jeugdzorg.

Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Jeugd en onderwijs

2019

2020

2021

2022

4.2

Onderwijshuisvesting

-6.972

-7.335

-6.937

-6.770

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.475

-2.218

-2.281

-2.281

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-22.555

-22.577

-22.752

-22.752

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.596

-2.596

-2.596

-2.596

Saldo Programma

-34.597

-34.727

-34.566

-34.400

Investeringen

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

Uitgaven t.l.v. investeringen

11.980

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-11.980

Etty Hillesum Lyceum

De investering betreft de gemeentelijke bijdrage aan de vervangende nieuwbouw van het Etty Hillesum Lyceum.